o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 06 / 153   czerwiec 2004
Podsumowanie wyników ankietyzacji mieszkańców gminy Żmigród na temat problemów gminy i preferowanych kierunków rozwoju.
Buduj zgodnie z prawem
Co słychać w Bychowie?
Czas na wakacje
Jak głosowali żmigrodzianie
Drzewko nadziei na szkołę marzeń
Festyn parafialny
Festyn z Żywcem
Hrabia Friedrich Hatzfeldt w Żmigrodzie
II Powiatowy Turniej Reportażu
Informacje
Jeszcze można składać wnioski
Kronika policyjna
Żmigród w latach 1945-1950
Obligacje na rzecz inwestycji
Odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie
Oficjalny odbiór elewacji Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie
Ogłoszenia drobne
Powidzko zatrudni nauczycieli
Plażowa Piłka Siatkowa
Podziękowania
Program ramowy XI Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
Odciążyć ziemię
Sport w skrócie
Sportowe Dni Żmigrodu
Strategia rozwoju dla Żmigrodu
Szczerze z Tomkiem Sztukiem
Szlakiem królów polskich
Szlakiem krzyży pokutnych
Turniej koszykówki
Turniej Piłki Nożnej
VII Bieg Trzeźwości
Wybory
Wystawa prac Michała Bieńka
XI Kolarskie Kryterium Uliczne
Za egzamin...nagroda
Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród informuje
Komunikat
Rok szkolny 2003/2004 W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II
 

Informacje

Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród
ogłasza trzeci publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Żmigrodzie.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Żmigrodu stanowiącej własność Gminy Żmigród.

Dz. nr 115 AM 19 o pow. 5066 m2
Cena wywoławcza - 61 620,11 zł
Minimalne postąpienie - 650,00 zł
Wadium - 10 000,00 zł

Nieruchomość w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Żmigród obowiązującego do 31 grudnia 2003 roku przeznaczona była jako place składowe.

Przetarg odbędzie się 28 lipca 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żmigrodzie, pok. 12 / sala konferencyjna/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargów jest wpłacenie w kasie tut. Urzędu wadium w wysokości po 10 000,00 zł do dnia 23 lipca 2004 do godz. 1500.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności nieusprawiedliwione niestawienie się kandydata, który przetarg wygra w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy.

Gmina Żmigród zobowiązuje się do przekazania nabywcy nieruchomość w dniu sporządzenia umowy notarialnej.
Cena osiągnięta w przetargu płatna będzie jednorazowo na konto Gminy Żmigród nr 95980007-361-36000-1-01-01 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i starania nabywcy - Gmina Żmigród nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez uprawnionego geodetę może dokonać organizator przetargu na koszt Nabywcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród zastrzega sobie prawo:
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do momentu jego
rozpoczęcia,
- odstąpienia od przetargu w przypadku, gdy zgłosi się osoba
uprawniona do nabycia przedmiotowej nieruchomości w trybie
pierwszeństwa, o którym mowa w art.34 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami i wyrazi wole jej nabycia,
- odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że
przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, tel./071 385-30-57, wew. 31.


Burmistrz Miasta i Gminy w Żmigrodzie informuje o wykazaniu do sprzedaży następujące lokale mieszkalne:

1 Żmigród ul. 23 Stycznia 9/7 na rzecz najemcy
2. Żmigród ul. 23 Stycznia 5/3 na rzecz najemcy
3. Żmigród ul. Batorego 9/6 na rzecz najemcy
4. Żmigród ul. Batorego 7/8 na rzecz najemcy
5. Żmigród ul. Batorego 9/5 na rzecz najemcy
6. Żmigród ul. PKWN 39/20 na rzecz najemcy
7. Żmigród ul. Rybacka 16/2 na rzecz najemcy

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia wykazanych nieruchomości z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski do Zarządu Miasta i Gminy w Żmigrodzie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 25 marca 2004
Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żmigrodzie.
Szczegółowe informacje: tel./071/ 385-30-57, wew. 31.


Zespół Placówek Kultury zaprasza młodzież do uczestniczenia w zajęciach sekcji modelarstwa lotniczego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 5 lipca o godz. 1700 w domu kultury.

 

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie