o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 06 / 153   czerwiec 2004
Podsumowanie wyników ankietyzacji mieszkańców gminy Żmigród na temat problemów gminy i preferowanych kierunków rozwoju.
Buduj zgodnie z prawem
Co słychać w Bychowie?
Czas na wakacje
Jak głosowali żmigrodzianie
Drzewko nadziei na szkołę marzeń
Festyn parafialny
Festyn z Żywcem
Hrabia Friedrich Hatzfeldt w Żmigrodzie
II Powiatowy Turniej Reportażu
Informacje
Jeszcze można składać wnioski
Kronika policyjna
Żmigród w latach 1945-1950
Obligacje na rzecz inwestycji
Odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie
Oficjalny odbiór elewacji Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie
Ogłoszenia drobne
Powidzko zatrudni nauczycieli
Plażowa Piłka Siatkowa
Podziękowania
Program ramowy XI Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
Odciążyć ziemię
Sport w skrócie
Sportowe Dni Żmigrodu
Strategia rozwoju dla Żmigrodu
Szczerze z Tomkiem Sztukiem
Szlakiem królów polskich
Szlakiem krzyży pokutnych
Turniej koszykówki
Turniej Piłki Nożnej
VII Bieg Trzeźwości
Wybory
Wystawa prac Michała Bieńka
XI Kolarskie Kryterium Uliczne
Za egzamin...nagroda
Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród informuje
Komunikat
Rok szkolny 2003/2004 W Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II
 

Strategia rozwoju dla Żmigrodu

Wizja zrównoważonego rozwoju gminy to obraz jej przyszłego stanu, do którego włodarze gminy są zobowiązani dążyć, mając na względzie dobro środowiska i potrzeby mieszkańców. Przy podejmowaniu wszelkich działań priorytetowe znaczenie ma środowisko naturalne.
Autorami strategii są przedstawiciele grup społecznych i zakładów pracy, radni, sołtysi z gminy Żmigród, którzy byli zapraszani na wspólne warsztaty. Współtwórcy strategii określili ramy czasowe strategii na 10 lat tzn. od 2004 do 2014 roku. Sformułowano przyszłościową wizję gminy określając pożądane cechy środowiska naturalnego, skalę rozwoju gospodarczego, funkcjonowanie instytucji publicznych i poziom życia mieszkańców.
Wspólna wizja przyszłości pozwoliła wspólnie wyznaczyć cele, z równoczesnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji. Zgodnie z założeniem strategii to właśnie wyznaczone cele mają być motorem lokalnego rozwoju.
Wyznaczone w strategii cele dotyczą czterech dziedzin: ładu środowiskowego, ładu społecznego, ładu gospodarczego i ładu zarządzania.
Jakie cele wyznaczyli do realizacji współtwórcy strategii do realizacji włodarzom Żmigrodu i jego mieszkańcom w tych czterech dziedzinach?

Środowisko naturalne:
 • gmina objęta systemem gospodarki odpadami uwzględniającym segregację i zorganizowane składowanie odpadów,
 • gmina współpracuje z innymi gminami w zakresie wspólnego systemu gospodarki odpadami, gospodarki wodno ściekowej i ochrony powietrza,
 • zlikwidowane dzikie wysypiska
 • wszystkie gospodarstwa domowe posiadają sieć kanalizacyjną lub lokalne oczyszczalnie ścieków,
 • ograniczona niska emisja z domowych kotłowni,
 • gospodarka rolna i leśna prowadzona w sposób zrównoważony,
 • mieszkańcy świadomi ekologicznie z poczuciem pełnej integracji ze środowiskiem,
 • tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo dobrze chronione a część z nich wykorzystana do edukacji i turystyki kwalifikowanej,
 • funkcjonuje ośrodek edukacji przyrodniczej.


  Mieszkańcy i jakość ich życia:
 • liczba ludności zbliżona do poziomu z 2003 r.,
 • korzystny przyrost naturalny i zahamowana migracja ludzi młodych,
 • mieszkańcy mają dobre warunki do osiedlania się w gminie,
 • podniesiony poziom wykształcenia mieszkańców,
 • sieć szkół wszystkich poziomów nauczania zaspokaja potrzeby mieszkańców i rynku pracy ( dwie szkoły średnie + filia uczelni wyższej),
 • opieka społeczna ukierunkowana na usamodzielnienie,
 • stworzone warunki do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 • szeroka gama usług medycznych; dobra dostępność tych usług dla mieszkańców wsi,
 • sprawne ratownictwo medyczne,
 • dobra profilaktyka zdrowotna,
 • rozwinięte poczucie tożsamości kulturowej mieszkańców,
 • wysoka oferta usług kulturalnych: działające biblioteki, świetlice wiejskie w każdej miejscowości, zespoły artystyczne,
 • rozwinięta baza i działalność sportowa,
 • mieszkańcy czują się bezpiecznie.

  Rozwój gospodarczy i infrastruktura techniczna:
 • dobrze rozwinięte przetwórstwo rolno
 • spożywcze i organizacje umożliwiające zbyt,
 • rozwinięta sieć gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych,
 • aktywne małe i średnie przedsiębiorstwa tworzące nowe miejsca pracy,
 • skuteczne formy przeciwdziałania bezrobociu,
 • sfera przemysłowa i usługowa rozwija się na wydzielonych obszarach gminy,
 • gmina ma korzystny klimat dla inwestorów lokalnych, regionalnych i z zagranicy,
 • zmodernizowane i ulepszone drogi wojewódzkie, krajowe , gminne i lokalne,
 • dobrze wykorzystany transport kolejowy.


  Zarządzanie gminą:
 • gmina znana w regionie i wiodąca w powiecie,
 • urząd przyjaźnie obsługujący mieszkańców,
 • dobry przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami i gminą,
 • aktywny udział mieszkańców w rozwiązywaniu problemów gminy,
 • organizacje gospodarcze, społeczne i samorządowe partnersko współpracują na rzecz rozwoju lokalnego,
 • optymalne zarządzanie zasobami gminy przy znacznym udziale środków zewnętrznych,
 • instytucje podległe gminie samodzielne, aktywnie pozyskujące środki,
 • gospodarowanie przestrzenią przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • ład prawny, organizacyjny i finansowy w stosunkach gminy z innymi samorządami i administracją wojewódzką.


  Niektóre z tych postulatów są bardzo ambitne. Najtrudniej zrealizować te, na które nie mamy wpływy. Ale dobrze, że cele zostały wyznaczone. Przed nami 10 lat pracy na ich realizacją.

  Joanna Monastyrska

      prześlij      drukuj      komentuj   
 •  
   
    Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie