o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 01 / 160   styczeń 2005
Trzynasta orkiestra serc
W atmosferze życzeń, w cieniu oskarżeń
Lepsza jakość w urzędzie
W skrócie
Próba generalna przed maturą
Pierwsi stypendyści wybrani
Dla babci i dziadka
Policjant Smok
Najpiękniejsze witryny
Wywiad z Krzysztofem Zalewskim, wokalistą zespołu Zalef
Granty dla Gimnazjum im. Maciej Rataja
Szczerze z Wiktorem Jasińskim
Przyłącz się do akcji
Ile za obiekty sportowe
Współpraca między rolnikami
Twoje dziecko będzie uczniem
Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bad Harzburg w Niemczech
Odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie
Likwidacja czy wegetacja?
I liga znowu odpłynęła
Pierwsze medale zawodników UKS "Sokół" Żmigród w roku 2005
Pingpongiści przed rundą rewanżową
Liga halowa przed półmetkiem
Kronika policyjna - styczeń
 

W atmosferze życzeń, w cieniu oskarżeń

 
Oprócz tradycyjnej lampki szampana i życzeń noworocznych padło podczas ostatniego spotkania radnych wiele słów najcięższego kalibru - oskarżeń o złamanie prawa.

Rada przyjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Henryka Kuriaty, który zrzekła się przywileju bycia radnym ze względu na zły stan zdrowia. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, czyli 30 grudnia. Wybory uzupełniające w Żmigródku odbędą się 20 marca br.

Dla ochrony środowiska
Rada uchwaliła dwa ważne dla ochrony środowiska dokumenty: Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Żmigród. W Programie dokonano analizy czynników, które wpływają na stan zanieczyszczenia środowiska. Wyznaczone zostały cele krótko i długoterminowe. - Opracowanie tych dokumentów to ustawowy obowiązek każdej z gmin. Wyznaczają one kierunki rozwoju gminy w zgodzie z naturalnym środowiskiem - wyjaśnił kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wiesław Kras.

Drożej za śmieci
Rada przyjęła nowe stawki za wywóz nieczystości stałych. Wywiezienie 1 m przestrzennego będzie kosztowało 31,55 zł + VAT, a przyjęcie odpadów dostarczonych transportem producenta na składowisko - 15,68 zł + VAT.

Dla nauczycieli
Uchwalony został regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków. Dyrektor szkoły, która liczy do 6 oddziałów może otrzymać dodatek w wysokości od 160 do 500 zł brutto, jeśli szkoła liczy od 7 do 12 oddziałów - od 180 do 600 zł, powyżej 12 oddziałów - od 280 do 900 zł. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin i wicedyrektor szkoły mogą otrzymać od 160 do 500 zł, a wicedyrektor przedszkola - od 90 do 250 zł. Uchwała przewiduje także dodatki dla kierowników świetlicy w wysokości od 50 do 250 zł, opiekunów stażu - od 18 do 30 zł, dla nauczycieli wychowawców.
Podjęta została także uchwała w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach wiejskich. Wysokość dodatku uzależniona jest od liczebności rodziny. Dodatek w wysokości 4% najniższego wynagrodzenia otrzyma nauczyciel, który mieszka sam, 6% - dla dwóch osób, 7% - gdy rodzina liczy 3 osoby, a 8% - dla 4 osób i więcej.

Dla pożytku publicznego
Został uchwalony także roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. W 2005 roku dofinansowywane będą w głównej mierze zadania z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, promocji gminy.

Pieniądze, pieniądze
Przyjęta został uchwała w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie i budowę kanalizacji przy ul. Willowej i ulicach przyległych zaciągnięta została pożyczka pomostowa w wysokości 1 mln 119 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rada przyjęła także nowe taryfy za wodę i ścieki (informacja obok).

Oskarżenia
Przewodniczący rady Ryszard Wojtkowiak odczytał pismo wystosowane do niego w listopadzie przez przewodniczącego Rady Miejsko-Gminnej SLD, Zbigniewa Wajera, w którym autor informuje, że zastępca burmistrza Robert Lewandowski złamał prawo prowadząc działalność gospodarczą. Zarzuty dotyczyły rzekomego złamania zapisów ustawy O ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne. Przewodniczący Wajer domaga się odwołania wiceburmistrza z pełnionej funkcji i rozwiązania z nim umowy o pracę. Pismo o podobnej treści wpłynęło do burmistrza Zdzisława Średniawskiego, który zwrócił się z zapytaniem o ocenę słuszności zarzutów do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Urzędzie Wojewódzkim. W odpowiedzi, której treść została odczytana także na sesji, pada jednoznaczne stwierdzenie, że wiceburmistrz nie złamał prawa ponieważ ustawa, na którą powołuje się przewodniczący Wajer, nie zabrania wykonywania usług w ramach umów cywilnoprawnych ( a usługa wykonana przez burmistrza Roberta Lewandowskiego była wykonana w ramach umowy o dzieło, czyli umowy cywilnoprawnej).
Burmistrz Średniawski poinformował, że w związku z tym, iż zarzuty były bezpodstawne, nie zamierza odwoływać swojego zastępcy z pełnionej funkcji. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił także radny powiatowy, Czesław Hatowski w charakterystyczny dla siebie, znany większości mieszkańców gminy, sposób. Zwrócił uwagę na fakt, że nie powinien stawiać zarzutów innym ten, kto sam ma nieczyste sumienie.

Toasty i życzenia
Tradycyjną lampka szampana i życzeniami zakończyła się ostatnia sesja 2004 roku. Burmistrz Średniawski dziękował za współpracę i inspirującą krytykę. Zaliczył miniony rok do udanych, szczególnie pod względem środków przeznaczonych na inwestycje.
Kolejna sesja będzie najważniejszą w roku - radni będą dyskutować nad budżetem gminy na 2005 rok.

Wybory uzupełniające
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żmigrodzie w okręgu obejmującym Żmigródek odbędą się 20marca. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 3 lutego zostanie powołana Miejska Komisja Wyborcza, której do 18 lutego można zgłaszać listy kandydatów na radnego.

Joann Monastyrska

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie