o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 01 / 160   styczeń 2005
Trzynasta orkiestra serc
W atmosferze życzeń, w cieniu oskarżeń
Lepsza jakość w urzędzie
W skrócie
Próba generalna przed maturą
Pierwsi stypendyści wybrani
Dla babci i dziadka
Policjant Smok
Najpiękniejsze witryny
Wywiad z Krzysztofem Zalewskim, wokalistą zespołu Zalef
Granty dla Gimnazjum im. Maciej Rataja
Szczerze z Wiktorem Jasińskim
Przyłącz się do akcji
Ile za obiekty sportowe
Współpraca między rolnikami
Twoje dziecko będzie uczniem
Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bad Harzburg w Niemczech
Odpadów segregowanie to najlepsze rozwiązanie
Likwidacja czy wegetacja?
I liga znowu odpłynęła
Pierwsze medale zawodników UKS "Sokół" Żmigród w roku 2005
Pingpongiści przed rundą rewanżową
Liga halowa przed półmetkiem
Kronika policyjna - styczeń
 

Twoje dziecko będzie uczniem

Dziecko rozpoczynające naukę w klasie pierwszej musi poradzić sobie z nowymi wymaganiami i oczekiwaniami. Jego aktywność związana z zabawą ukierunkowana zostaje na realizację zadań wynikających z procesu nauczania i wychowania szkolnego.
Rozpoczęcie szkoły staje się zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców nowym etapem. Wielu dorosłych podejmuje próby odpowiedzi na pytanie: Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły?
Gotowość szkolna zwana jest także „dojrzałością szkolną”, która wg definicji W. Szewczyka oznacza „taki poziom rozwoju intelektualnego, społecznego, fizycznego dziecka, który umożliwia mu udział w życiu szkolnym oraz klasy pierwszej”. W oparciu o psychologię i pedagogikę opracowana została sylwetka dziecka, które osiągnęło dojrzałość szkolną w trzech sferach.

3 * lesterek ????
Dziecko dojrzałe intelektualnie:
interesuje się otaczającym światem, odrzuca potrzebę uczenia się; posiada odpowiedni do wieku zasób słów, prawidłowo wymawia wszystkie głoski, swobodnie wypowiada się zdaniami na temat swoich przeżyć, zaobserwowanego wydarzenia lub oglądanego obrazka; słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść; skupia uwagę na żądanie, potrafi się koncentrować; zapamiętuje treść np. bajki, wiersza, potrafi odtworzyć je z pamięci; potrafi na podstawie zaobserwowanych faktów formułować proste wnioski i uzasadnić swoje sądy; planuje swoją zabawę; potrafi wyobrazić sobie, co było wcześniej i co będzie potem; sprawnie analizuje słuchowo mowę (wyodrębnia głoski i sylaby w wyrazie); potrafi dokładnie spostrzegać i porównywać; rozróżnia proste kształty geometryczne i potrafi je narysować; sprawnie posługuje się ołówkiem, farbami i nożyczkami; poprawnie posługuje się określeniami czasowymi np. wczoraj, jutro; zna nazwy miesięcy, pór roku, dni tygodnia; poprawnie określa położenie przedmiotów np. przód, za na, lewo itp.; liczy przedmioty do 10; potrafi porównać liczbę przedmiotów znajdujących się w dwóch zbiorach; przyswojone ma elementarne umiejętności w zakresie czytania przewidziane programem nauczania w klasie „0”.
Dziecko dojrzałe społeczno - emocjonalnie:
łatwo nawiązuje kontakty społeczne z dorosłymi i rówieśnikami, nie szuka ciągłego wsparcia w starszych; potrafi prawidłowo zachować się w grupie, podporządkowuje się poleceniom i wskazówkom nauczyciela; przestrzega reguł, umów obowiązujących w grupie; odrzuca więź emocjonalna z grupą, potrafi współpracować w grupie; jest samodzielne, zaradne, dba o swoje rzeczy.
Dziecko dojrzałe fizycznie:
ma odpowiednie do wieku: wzrost, wagę, oraz sprawnie funkcjonujące narządy wewnętrzne; ma sprawne analizatory tj. słuchowy i wzrokowy oraz prawidłowo działające narządy mowy; wykazuje się dobrym stanem zdrowia, odpornością na choroby i zmęczenie.

W psychologii dojrzałość szkolna określana jest jako „moment równowagi między wymaganiem szkoły, a możliwościami rozwojowymi dziecka”.
Zdarza się, że między poszczególnymi sferami dojrzałości szkolnej istnieją różnice świadczące o nieharmonijnym rozwoju. Dlatego też w br. szkolnym 2004/2005 wszystkie sześciolatki zostały objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w przedszkolu, albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
Jest to etap, którego celem jest przede wszystkim wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk oraz dzieci z nieharmonijnym rozwojem. Oprócz realizacji zadań wynikających z programu nauczania w klasie „0” uwzględniane winny być oddziaływania psychologiczno-pedagogiczne stymulujące rozwój psychofizyczny dzieci. Oddziaływania te realizowane są przez placówki oświatowe (przedszkola, szkoły przy których funkcjonują klasy „0”) a także przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne i inne instytucje powołane do udzielania pomocy dzieciom i ich rodzicom.
W zakresie bezpośredniej pracy z dzieckiem także 6-letnim i ich rodzicami pracownicy żmigrodzkiej poradni prowadzą specjalistyczne zajęcia indywidualne:
- logopedyczne - dla dzieci z zaburzeniami w zakresie poprawnej wymowy
- psychologiczne - dla dzieci lękowych, moczących się, nadpobudliwych psychoruchowo
- pedagogiczne - dla dzieci z trudnościami w realizacji programu nauczania w klasie „0” obejmujące stymulacji funkcji percepcyjno - motorycznych odpowiedzialnych za naukę tzw. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Wczesne diagnoza logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna oraz wczesne objęcie dziecka specjalistycznymi zajęciami (w zależności od pojawiającego się problemu) może znacząco zapobiec wielu niepowodzeniom szkolnym przyszłego ucznia, jest działaniem mającym pomoc dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

Gdzie szukać pomocy?
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żmigrodzie, ul. Rybacka 17, tel.385-30-02
W szkole lub przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko - u wychowawcy, nauczyciela, pedagoga.
W br. szkolnym dla rodziców uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie prowadzone są na terenie przedszkola dyżury (konsultacje pedagogiczne) przez pedagoga Reginę Stępień (terminy dyżurów zostały wywieszone w przedszkolu do wiadomości zainteresowanych rodziców).

Oprac. Regina Stępień, pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie