o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 01 / 184   styczeń 2007
15 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za nami
WOŚP - Lista Darczyńców
Wywiad z szefem żmigrodzkiego sztabu WOŚP
Dzień Babci i Dzień Dziadka
Kto tu rządzi?
Informacje
Informacja o konkursach
Diamentowe gody państwa Cisłów
W skrócie
Otwarta szkoła w Barkowie
Czekamy na decyzję
Program ferii zimowych
Jak to z wichurą było...
Zebranie wyborcze
Informacje z PKP
Dzień Babci i Dziadka na ludowo
Koło Przyjaciół Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Wrocławskiego Stowarzyszenia Czynu Pomocy Szkole
Nowa inicjatywa w Gimnazjum im. Macieja Rataja
Kącik poetycki
Bez śniegu, ale świątecznie
Studniówka tuż....tuż...
Ministudniówka 2007
Zapraszamy na turniej
Eurodesk w GCI
Czas na kary
Efektywny pomysł na edukację ekologiczną
Nielegalne wysypisko w Powidzku
Czekamy na decyzję mieszkańców Żmigrodu
Wybory do Izb Rolniczych
Co tam słychać w Bargteheide?
Rozkład godzin pracy aptek miasta Żmigród w 2007 roku.
Liga Piłki Nożnej Halowej Zakładów Pracy i Organizacji
Sport w szkołach
Liga Piłki Nożnej LZS i Klubów ULKS
Współpraca Ratajówki z SDS "Pałacyk"
Sport dzieci i młodzieży
Zmagania siatkarzy trwają
Piłka nożna. Wielka Orkiestra w żmigrodzkiej hali sportowej
Piłka nożna. 60. rocznica założenia w Żmigrodzie klubu sportowego
Piłka nożna. Plebiscyt z okazji 60-lecia Miejskiego Klubu Sportowego "Piast" Żmigród
Ogłoszenie przetargu
Policyjne aktualności
Kronika policyjna
Z życia parafii
Informacje
Życzenia
Skutki wichury
Kwiaty dla Babci i Dziadka
Święto Babci i Dziadka
Życzenia
 

Informacja o konkursach

Burmistrz Gminy Żmigród działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i 3 i art.5 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne kościołów prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w otwartych konkursach ofert na realizację następujących zadań w zakresie:
1). ochrony i promocji zdrowia:
- w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zadań, które będą uwzględnione w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania 32.000,00,
- w zakresie przeciwdziałania problemom związanym z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, w szczególności profilaktyki zwalczania narkomanii, zadań, które będą uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania 27.000,00
2). integracji społecznej - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania 13.000,00
3). pomocy społecznej - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania 17.500,00
4). upowszechniania kultury fizycznej i sportu - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania 83.000,00.
Konkursy obejmują oferty przedsięwzięć, których realizacja obejmuje działania w 2007r. Termin zakończenia realizacji zadań określa się na 31 grudnia 2007 roku. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 10 lutego 2007r. ofert zgodnych ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.( Dz. U. Nr 264 poz. 2207),
1) sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok,
2) statutu,
3) aktualnego odpisu z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia).

Oferty powinny być:
1) wypełnione czytelnie w sposób przejrzysty,
2) wymagane załączniki i oferty powinny być trwale połączone ze sobą,
3) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4) dopuszcza się składanie wyjaśnień i uzupełnień,
5) złożenie ofert wraz z wymaganymi załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia
6) kwota przyznanego wsparcia może być niższa od określonej w ofercie,
7) każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:
1)merytoryczne (zasięg działania, mierzalny cel),
2)finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania)
3)organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie).

Oferty będą analizowane i opiniowane przez komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Gminy Żmigród, decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z opinią komisji.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w dniu 11 lutego 2007 roku.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą realizacji projektu umowy pomiędzy Gminą Żmigród a organizacją składającą ofertę wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia (Dz. U. Nr 264 poz.2207). Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem.

Warunkiem zawarcia umowy jest:
1) otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
2) korekta kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana
3) realizacja zadań w ramach dofinansowania projektu może rozpocząć się dopiero w dniu podpisania umowy.

Wzór ofert i regulamin konkursów dostępne są w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie (pokój nr 8, Punkt Informacyjny),
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać przesyłką pocztową lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, z dopiskiem: Konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

Burmistrz Gminy Żmigród

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie