o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 01 / 184   styczeń 2007
15 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za nami
WOŚP - Lista Darczyńców
Wywiad z szefem żmigrodzkiego sztabu WOŚP
Dzień Babci i Dzień Dziadka
Kto tu rządzi?
Informacje
Informacja o konkursach
Diamentowe gody państwa Cisłów
W skrócie
Otwarta szkoła w Barkowie
Czekamy na decyzję
Program ferii zimowych
Jak to z wichurą było...
Zebranie wyborcze
Informacje z PKP
Dzień Babci i Dziadka na ludowo
Koło Przyjaciół Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie Wrocławskiego Stowarzyszenia Czynu Pomocy Szkole
Nowa inicjatywa w Gimnazjum im. Macieja Rataja
Kącik poetycki
Bez śniegu, ale świątecznie
Studniówka tuż....tuż...
Ministudniówka 2007
Zapraszamy na turniej
Eurodesk w GCI
Czas na kary
Efektywny pomysł na edukację ekologiczną
Nielegalne wysypisko w Powidzku
Czekamy na decyzję mieszkańców Żmigrodu
Wybory do Izb Rolniczych
Co tam słychać w Bargteheide?
Rozkład godzin pracy aptek miasta Żmigród w 2007 roku.
Liga Piłki Nożnej Halowej Zakładów Pracy i Organizacji
Sport w szkołach
Liga Piłki Nożnej LZS i Klubów ULKS
Współpraca Ratajówki z SDS "Pałacyk"
Sport dzieci i młodzieży
Zmagania siatkarzy trwają
Piłka nożna. Wielka Orkiestra w żmigrodzkiej hali sportowej
Piłka nożna. 60. rocznica założenia w Żmigrodzie klubu sportowego
Piłka nożna. Plebiscyt z okazji 60-lecia Miejskiego Klubu Sportowego "Piast" Żmigród
Ogłoszenie przetargu
Policyjne aktualności
Kronika policyjna
Z życia parafii
Informacje
Życzenia
Skutki wichury
Kwiaty dla Babci i Dziadka
Święto Babci i Dziadka
Życzenia
 

Ogłoszenie przetargu

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. Nr 261, poz 2603 z 2004 r.ze zm.,rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz.2108 / oraz zarządzenia nr 125/06 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 06 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Żmigród
Burmistrz Gminy Żmigród
ogłasza drugi publiczny przetarg nieograniczony,

zgodnie z wykazem z dnia 07 września 2006 roku podanym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w dniach od 07 września 2006 roku do 29 września 2006 roku oraz publikacji na łamach gazety lokalnej.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żmigród stanowiących własność Gminy Żmigród oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
11 AM 33 o powierzchni 540 m2
12 AM 33 o powierzchni 540 m2
13 AM 33 o powierzchni 527 m2
34 AM 33 o powierzchni 461 m2
35 AM 33 o powierzchni 452 m2
36 AM 33 o powierzchni 781 m2

Nieruchomości nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy polegające na budowie domu jednorodzinnego i budynku gospodarczego.
Cena wywoławcza:
11 AM 33 o pow. 540 m2-19 942,00 zł
12 AM 33 o pow. 540 m2-19 942,00 zł
13 AM 33 o pow. 527 m2-19 462,00 zł
34 AM 33 o pow. 461 m2-17 025,00 zł

35 AM 33 o pow. 452 m2-16 692,00 zł
36 AM 33 o pow. 781 m2-23 844,00 zł

do ceny działek ustalonych w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT

Minimalne postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
Wadium - 3 000,00 zł na każdą działkę
Przetarg odbędzie się w dniu 02 marca 2007 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. 12 / sala konferencyjna/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Żmigród nr 16959800070000036120000004 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie najpóźniej do dnia 26 lutego 2007r.

Sprzedawane nieruchomości wolne są od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Trzebnicy, który nie wykluczy istnienia w terenie innych niewykazanych na tej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych, nabywca przeniesie stosowne media bądź urządzenia na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskanych pozwoleń.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności nieusprawiedliwione niestawienie się oferenta, który przetarg wygra w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy.
Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo na konto Gminy Żmigród nr 97959800070000036120000001 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Burmistrz Gminy Żmigród może odwołać ogłoszony przetarg z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Inne szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie , pl. Wojska Polskiego 2-3, tel. 071 385 3057, wew.31
Żmigród, 16 stycznia 2007 r.

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie