o piśmie    redakcja    numer    archiwum    kalendarium    galeria    wyszukiwarka    ogłoszenia    kontakt    reklama   
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
 
spis treści   nr 02 / 196   luty 2008
Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej
Studiować albo nie studiować - oto jest pytanie!
Walentynkowe szczerze z...
Okiem socjologa
V Gminny Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym!
Walka postu z karnawałem, czyli o żmigrodzkich zabawach
Prace archeologiczne w Zespole Pałacowo-Parkowym - rozmowa z Jackiem Wolframem
Powstało Przedsiębiorstwo gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy"
Zmiany w ZPK
Riposta do "Debaty na łamach"
Oświadczenie sołtysów
Konkurs Gwiazdkowa Witryna rozstrzygnięty
Niezapomniany bal
Dolny Śląsk - mała ojczyzna
Obradował gminny zjazd PSL w Żmigrodzie
Bal studniówkowy
Uczniowie PZS im Jana Pawła II w Żmigrodzie laureatami stypendium Starosty Powiatu
I Powiatowy Turniej Wiedzy Olimpijskiej "NA OLIMPIJSKIM SZLAKU"
Co tam słychać w Bargteheide?
Centrum Kształcenia w Korzeńsku
Nowy samochód dla żmigrodzkich strażaków
Egzamin maturalny w roku szkolnym 2007/2008
Dla kogo środki z Unii Europejskiej?
Pierwsze efekty IV edycji konkursu ekologicznego
Podsumowanie segregacji na terenie całej gminy w 2007 roku
Mieszkańcy Żmigrodu cenią zieleń
Rolnicy Gminy Żmigród na targach w Poznaniu
Ferie poprzez edukację
Żmigrodzka Liga Piłki Nożnej Zakładów Pracy i Organizacji
Plan najbliższych imprez sportowych
Halówka LZS i klubów sportowych
Piłka nożna. Robert Kaźmierczak zmienia klub
Siatkówka na finiszu
Sportowy tydzień w PZS
Żmigrodzkie Towarzystwo Cyklistów
Żmigrodzkie Towarzystwo Cyklistów - Zawiadomienie
Życzenia
Z życia parafii
Kronika strażacka
Iformacja MZGK
Włamywacze zatrzymani w WC
Zaobserwowano
 

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2007/2008

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

Nowy egzamin maturalny zapewnia jednolitość zadań i kryteriów oceniania w całym kraju, gdyż zajmuje się tym Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jednolite zadania i kryteria sprawiają, że możliwa jest porównywalność wyników z egz. na przykład z woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego. Kodowane prace maturalne, oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów to gwarancja obiektywizmu oceniania. Ostatnia i najważniejsza cecha dla maturzysty to możliwość przyjęcia na uczelnię bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego.

Egzamin składa się z części ustnej, ocenianej przez nauczycieli w szkole i części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych. Harmonogram przebiegu egzaminów ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE.
Egzaminy do których trzeba obowiązkowo przystąpić to:
a) z języka polskiego - w części ustnej i pisemnej,
b) z języka obcego nowożytnego - w części ustnej i pisemnej,
c) przedmiotu wybranego przez zdającego (zdawanego tylko w części pisemnej) spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu,
a od roku 2009 również filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna.
Od roku 2010 matematyka będzie przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich zdających.

Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych mogą być zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z wyjątkiem części ustnej języka polskiego i języka mniejszości narodowej, które są zdawane na jednym poziomie, określonym w standardach wymagań egzaminacyjnych. Egzamin z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Wyboru poziomu egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego zdający dokonuje w pisemnej deklaracji składanej przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego na początku nauki w klasie maturalnej i potwierdzonej do 7 lutego roku, w którym przystępujedo egzaminu.

Egzamin jest zdany, jeżeli zdający z każdego z trzech obowiązkowych przedmiotów (w przypadku języków zarówno w części ustnej, jak i pisemnej), uzyskał minimum 30% punktów możliwych do uzyskania za dany egzamin na zadeklarowanym poziomie. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez komisję okręgową.
Egzamin uważa się za niezdany jeżeli:
a) zdający z któregokolwiek egzaminu obowiązkowego, w części ustnej lub pisemnej, otrzymał mniej niż 30% punktów możliwych do uzyskania na zadeklarowanym poziomie,
b) w trakcie egzaminu stwierdzono, że zdający pracuje niesamodzielnie i jego egzamin został przerwany i unieważniony,
c) w trakcie sprawdzania prac egzaminator stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań
egzaminacyjnych i unieważniono egzamin.

W Żmigrodzkim Zespole Szkól Rolniczych do egzaminu dojrzałości od 5 maja (j.polski) przystąpi 79 z 96 uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego (46), Technikum rolniczego (12), Liceum Profilowanego (20) oraz Liceum uzupełniającego (1). W tym roku popularność przedmiotów była podobna jak w roku ubiegłym. Przeważająca większość uczniów wybrała j. angielski 53 osoby jako przedmiot do wyboru. W dalszej kolejności uplasowała się geografia 31 osób, następnie j. niemiecki 26 osób, biologia 18 geografia rozszerzona 12osób, WOS 11osób, WOS-rozsz. 11osób, biologia rozsz. 9 osób, historia 6 osób, matematyka 3 osoby i chemia 1 osoba. Dziwi nieco fakt że na 79 osób tylko 3 zdecydowały się wybrać matematykę, która od roku 2010 będzie, tak jak na maturze starej, przedmiotem obowiązkowym. Wprowadzeniem obowiązkowej matematyki na egzaminie maturalnym domagali się rektorzy wyższych uczelni, którzy w programie nauczania uczelni wyższych prowadzą ten przedmiot w stopniu bardziej zaawansowanym. Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór i zdobycia indeksu na wymarzonej uczelni.

Tomek Nowik

    prześlij      drukuj      komentuj   
 
 
  Copyright by Wiadomości Żmigrodzkie