nr 06 (153)   czerwiec 2004

Strategia rozwoju dla Żmigrodu

Wizja zrównoważonego rozwoju gminy to obraz jej przyszłego stanu, do którego włodarze gminy są zobowiązani dążyć, mając na względzie dobro środowiska i potrzeby mieszkańców. Przy podejmowaniu wszelkich działań priorytetowe znaczenie ma środowisko naturalne.
Autorami strategii są przedstawiciele grup społecznych i zakładów pracy, radni, sołtysi z gminy Żmigród, którzy byli zapraszani na wspólne warsztaty. Współtwórcy strategii określili ramy czasowe strategii na 10 lat tzn. od 2004 do 2014 roku. Sformułowano przyszłościową wizję gminy określając pożądane cechy środowiska naturalnego, skalę rozwoju gospodarczego, funkcjonowanie instytucji publicznych i poziom życia mieszkańców.
Wspólna wizja przyszłości pozwoliła wspólnie wyznaczyć cele, z równoczesnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji. Zgodnie z założeniem strategii to właśnie wyznaczone cele mają być motorem lokalnego rozwoju.
Wyznaczone w strategii cele dotyczą czterech dziedzin: ładu środowiskowego, ładu społecznego, ładu gospodarczego i ładu zarządzania.
Jakie cele wyznaczyli do realizacji współtwórcy strategii do realizacji włodarzom Żmigrodu i jego mieszkańcom w tych czterech dziedzinach?

Środowisko naturalne:
 • gmina objęta systemem gospodarki odpadami uwzględniającym segregację i zorganizowane składowanie odpadów,
 • gmina współpracuje z innymi gminami w zakresie wspólnego systemu gospodarki odpadami, gospodarki wodno ściekowej i ochrony powietrza,
 • zlikwidowane dzikie wysypiska
 • wszystkie gospodarstwa domowe posiadają sieć kanalizacyjną lub lokalne oczyszczalnie ścieków,
 • ograniczona niska emisja z domowych kotłowni,
 • gospodarka rolna i leśna prowadzona w sposób zrównoważony,
 • mieszkańcy świadomi ekologicznie z poczuciem pełnej integracji ze środowiskiem,
 • tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo dobrze chronione a część z nich wykorzystana do edukacji i turystyki kwalifikowanej,
 • funkcjonuje ośrodek edukacji przyrodniczej.


  Mieszkańcy i jakość ich życia:
 • liczba ludności zbliżona do poziomu z 2003 r.,
 • korzystny przyrost naturalny i zahamowana migracja ludzi młodych,
 • mieszkańcy mają dobre warunki do osiedlania się w gminie,
 • podniesiony poziom wykształcenia mieszkańców,
 • sieć szkół wszystkich poziomów nauczania zaspokaja potrzeby mieszkańców i rynku pracy ( dwie szkoły średnie + filia uczelni wyższej),
 • opieka społeczna ukierunkowana na usamodzielnienie,
 • stworzone warunki do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 • szeroka gama usług medycznych; dobra dostępność tych usług dla mieszkańców wsi,
 • sprawne ratownictwo medyczne,
 • dobra profilaktyka zdrowotna,
 • rozwinięte poczucie tożsamości kulturowej mieszkańców,
 • wysoka oferta usług kulturalnych: działające biblioteki, świetlice wiejskie w każdej miejscowości, zespoły artystyczne,
 • rozwinięta baza i działalność sportowa,
 • mieszkańcy czują się bezpiecznie.

  Rozwój gospodarczy i infrastruktura techniczna:
 • dobrze rozwinięte przetwórstwo rolno
 • spożywcze i organizacje umożliwiające zbyt,
 • rozwinięta sieć gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych,
 • aktywne małe i średnie przedsiębiorstwa tworzące nowe miejsca pracy,
 • skuteczne formy przeciwdziałania bezrobociu,
 • sfera przemysłowa i usługowa rozwija się na wydzielonych obszarach gminy,
 • gmina ma korzystny klimat dla inwestorów lokalnych, regionalnych i z zagranicy,
 • zmodernizowane i ulepszone drogi wojewódzkie, krajowe , gminne i lokalne,
 • dobrze wykorzystany transport kolejowy.


  Zarządzanie gminą:
 • gmina znana w regionie i wiodąca w powiecie,
 • urząd przyjaźnie obsługujący mieszkańców,
 • dobry przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami i gminą,
 • aktywny udział mieszkańców w rozwiązywaniu problemów gminy,
 • organizacje gospodarcze, społeczne i samorządowe partnersko współpracują na rzecz rozwoju lokalnego,
 • optymalne zarządzanie zasobami gminy przy znacznym udziale środków zewnętrznych,
 • instytucje podległe gminie samodzielne, aktywnie pozyskujące środki,
 • gospodarowanie przestrzenią przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • ład prawny, organizacyjny i finansowy w stosunkach gminy z innymi samorządami i administracją wojewódzką.


  Niektóre z tych postulatów są bardzo ambitne. Najtrudniej zrealizować te, na które nie mamy wpływy. Ale dobrze, że cele zostały wyznaczone. Przed nami 10 lat pracy na ich realizacją.

  Joanna Monastyrska

 • menu

   
   
   
  Wiadomości Żmigrodzkie
  rss wykonanie
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.