nr 11 (158)   listopad 2004

 

Sesja Rady Miejskiej

 
Wokół budżetu
Rada przyjęła uaktualnione wzory formularzy na podatki: rolny, od nieruchomości, leśny.
Radni uchwalili ostatnie zmiany w budżecie na bieżący rok. Planowane wydatki zostały zmniejszone o 71 tys zł., a planowany deficyt o 35,5 tys. zł i wynosi po zmianach 1 mln 120 tys. zł. Radni przyjęli uchwałę o przyznaniu stypendiów dla najlepszych uczniów.
Z przyczyn finansów z 208 tys. zł na 193 tys. zł. zmieniła się także wysokość długoterminowej pożyczki na kanalizację w Żmigródku, którą gmina chce zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na targowisku
Rada uchwaliła dzienne stawki opłaty targowej: od sprzedaży z ręki lub koszyka produktów rolnych lub leśnych opłata wynosi 3 zł, z łóżka polowego, stolika, skrzynek lub wózka - 12 zł. Ci, którzy sprzedają na straganie, z wozu konnego, z ciągnika z przyczepą, samochodu osobowego lub przyczepy samochodowej będą musieli zapłacić inkasentowi 15 zł; za handel z samochodu o ładowności do 2 ton - 20 zł, a powyżej 2 ton - 23 zł. Inkasent, czyli Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, będzie pobierał wynagrodzenie w wysokości 35% wpływów z tytułu opłaty targowej.
Osoby handlujące za korzystanie ze stanowiska handlowego będą musieli miesięcznie zapłacić 4 zł za 1 m2 .

Podatki
Rada przyjęła cenę jednego metra sześciennego drewna w wysokości 120 zł jako podstawę obliczenia podatku leśnego, a jako podstawę obliczenia podatku rolnego - cenę skupu jednego kwintala żyta w wysokości 31 zł.
Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne będą w przyszłym roku płacili podatki w wysokości: za 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,62 zł, 3,51 zł za 1 ha jeziora, lub zbiornika wodnego retencyjnego, 0,49 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, 17,51 zł za 1m2 powierzchni budynków wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, 8,35 zł za 1m2 powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 1 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, 4,70 zł za 1m2 powierzchni budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.
O około 3% wzrosły także podatki od środków transportowych. Za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t trzeba zapłacić: przy pojazdach z katalizatorem: 596 zł (do 1995r.), 534 zł (od 1996 r. do 2000 r.), 502 zł (od 2001 r.). Podatek od pojazdów nie wyposażonych w katalizator jest wyższy i szczegółowo określa go uchwała nr XXII/208/04.
Podatek za ciągnik przystosowany do używania z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 ton wynosi dla pojazdów nie wyposażonych w katalizator: 1.255 zł (za sprzęt wyprodukowany do 1995 r.), 1.088 zł (od 1996 r. do 2000 r.) oraz 1.003 zł (od 2001 r.).
Dla autobusów bez katalizatora i instalacji gazowej z liczbą miejsc 30 i więcej, wyprodukowanych w podobnych przedziałach czasowych, kwoty te wynoszą odpowiednio: 1.778 zł, 1.569 zł, 1.464 zł.
Będziemy także nadal płacić za psy, choć procentowo jest to jeden z podatków o najmniejszej ściągalności. Za trzeciego i każdego kolejnego psa w gospodarstwie rolnym zapłacimy 50 zł. Za drugiego i kolejne psy trzymane w posesji, która nie jest gospodarstwem oraz za psa utrzymywanego w mieście - podatek wynosi także 50 zł. Emeryci i renciści zamieszkujący samotnie za każdego posiadanego psa powinni zapłacić 18,60 zł.

O uzależnieniach i profilaktyce
Wnioski wynikające z przygotowanego dla gminy Żmigród raportu na temat nadużywania alkoholu i środków odurzających przedstawił przewodniczący komisji oświaty, kultury i sportu Jan Czyżowicz. Głos w tej sprawie zabrał także zastępca komendanta policji w Żmigrodzie, Władysław Szydłowski. - Jestem otwarty na wszelkie informacje i sygnały, które mogłyby się przyczynić do lepszego rozpoznania problemów związanych z narkotykami na terenie gminy - mówił komendant. Niestety brakło wśród zaproszonych gości właścicieli dyskotek, stąd główny cel, jakim było podjęcie próby wypracowania wspólnego modelu przeciwdziałania szerzącej się narkomani, nie został wypracowany.

Apteki - może krócej?
Kierowniczka apteki „Zamkowej” zwróciła się z prośba o pozytywne zaopiniowanie wniosku, by apteki w Żmigrodzie nie musiały pełnić całodobowych dyżurów. Z rocznej praktyki wynika, że aptekarze niepotrzebnie spędzają te noce w miejscu pracy. W minionym roku apteka „Zamkowa” po 22 godzinie zrealizowała 4 recepty. Burmistrz Zdzisław Średniawski odwołał się do obowiązki, jaki narzuca na apteki samorząd aptekarski. - Dobrze jest, dopóki coś złego się nie stanie, ale gdy coś się wydarzy, co wtedy? - pytał burmistrz. Żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła.

Dla najlepszych - stypendia

Po długiej dyskusji radni przyjęli uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
Wcześniej projekt był omawiany na komisjach. 9 listopada spotkali się członkowie komisji oświaty i budżetowej.
Radny Jerzy Pilarczyk kilkakrotnie wyrażał obawy o stronniczość komisji, której powołanie będzie leżało w kompetencji burmistrza. Burmistrz Zdzisław Średniawski złożył wniosek, by w uchwale znalazł się zapis poszerzony o formułę „burmistrz lub osoba przez niego upoważniona” i złożył propozycje, że upoważni radnego Pilarczyka, który odmówił zaproponowanej funkcji pełnienia pełnomocnika. Radni dyskutowali także, czy w komisji, w skład której wejdą prawdopodobnie radni oraz kierownik referatu oświaty, powinni się znaleźć rodzice. Uznano jednak, że przy ocenie dzieci głos rodziców mógłby się okazać stronniczy. Radna Danuta Zalewska zaproponowała, by w regulaminie znalazł się zapis, iż komisja może być poszerzona o osoby bez prawa głosu.

Kto może dostać stypendium?
Stypendia będą przyznawane za wybitne osiągnięcia ucznia w szkole, a także poza szkoła oraz ponad przeciętne wyniki uzyskane w określonej dziedzinie nauki i sportu. Stypendia bowiem będą przyznawane za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Jak otrzymać stypendium?
Stypendium przyznawane będzie na okres 10 miesięcy od września do czerwca. Ten rok będzie wyjątkowy i stypendium będzie przyznane na 6 miesięcy od stycznia do czerwca. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, trenera klubu sportowego, nauczyciela przedmiotu, rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Każdy wniosek opiniuje Rada Pedagogiczna.
Wnioski będzie można składać do 30 czerwca każdego roku (w tym roku do 15 grudnia).
Wniosek powinien zostać złożony na formularzu, który można wziąć w urzędzie i powinien zawierać potwierdzoną kopię świadectwa, dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub sportowe, opinię wychowawcy klasy lub opiekuna naukowego albo sportowego potwierdzoną przez dyrektora szkoły.
Przy podejmowaniu decyzji będą brane pod uwagę następujące kryteria: średnia ocen na świadectwie, ocena z zachowania, osiągnięcia naukowe lub sportowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami, aktywność ucznia w szkole.
Prawdopodobnie 10 najlepszych uczniów będzie otrzymywało 150 zł miesięcznie. Pieniądze zostaną zarezerwowane w budżecie na przyszły rok.

Lesterek
8 listopada w posiedzeniu komisji przemysłu uczestniczył dyrektor MZGK, Ryszard Grześniak. Główny temat dyskusji: przygotowanie służb drogowych do zimy. - Nic się nie zmieniło od zeszłego roku - informował dyrektor Grześniak, którego zakład jest odpowiedzialny za odśnieżanie dróg gminnych. Sprzęt mamy taki sam. Kupiliśmy już 30 ton piasku i 3,5 tony soli. Zamówiliśmy jeszcze 15 ton soli do odbioru w styczniu i lutym. Pracownicy MZGK będą, zgodnie z prognozami pogody, wyjeżdżać wcześniej rano i wykonywać potrzebne działania.
Dyrektor poinformował, że przewiduje, iż pracownicy MZGK będą potrzebowali pół godziny, by zareagować na zgłoszenia dotyczące zaśnieżonych i nieprzejezdnych dróg.
Niestety w spotkaniu komisji nie mógł uczestniczyć dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Ale według nieoficjalnych informacji organizacja odśnieżania i posypywania piaskiem i solą powiatowych dróg ma przebiegać podobnie jak w minionym roku.

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.