nr 01 (160)   styczeń 2005

W atmosferze życzeń, w cieniu oskarżeń

 
Oprócz tradycyjnej lampki szampana i życzeń noworocznych padło podczas ostatniego spotkania radnych wiele słów najcięższego kalibru - oskarżeń o złamanie prawa.

Rada przyjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Henryka Kuriaty, który zrzekła się przywileju bycia radnym ze względu na zły stan zdrowia. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, czyli 30 grudnia. Wybory uzupełniające w Żmigródku odbędą się 20 marca br.

Dla ochrony środowiska
Rada uchwaliła dwa ważne dla ochrony środowiska dokumenty: Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Żmigród. W Programie dokonano analizy czynników, które wpływają na stan zanieczyszczenia środowiska. Wyznaczone zostały cele krótko i długoterminowe. - Opracowanie tych dokumentów to ustawowy obowiązek każdej z gmin. Wyznaczają one kierunki rozwoju gminy w zgodzie z naturalnym środowiskiem - wyjaśnił kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wiesław Kras.

Drożej za śmieci
Rada przyjęła nowe stawki za wywóz nieczystości stałych. Wywiezienie 1 m przestrzennego będzie kosztowało 31,55 zł + VAT, a przyjęcie odpadów dostarczonych transportem producenta na składowisko - 15,68 zł + VAT.

Dla nauczycieli
Uchwalony został regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków. Dyrektor szkoły, która liczy do 6 oddziałów może otrzymać dodatek w wysokości od 160 do 500 zł brutto, jeśli szkoła liczy od 7 do 12 oddziałów - od 180 do 600 zł, powyżej 12 oddziałów - od 280 do 900 zł. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin i wicedyrektor szkoły mogą otrzymać od 160 do 500 zł, a wicedyrektor przedszkola - od 90 do 250 zł. Uchwała przewiduje także dodatki dla kierowników świetlicy w wysokości od 50 do 250 zł, opiekunów stażu - od 18 do 30 zł, dla nauczycieli wychowawców.
Podjęta została także uchwała w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach wiejskich. Wysokość dodatku uzależniona jest od liczebności rodziny. Dodatek w wysokości 4% najniższego wynagrodzenia otrzyma nauczyciel, który mieszka sam, 6% - dla dwóch osób, 7% - gdy rodzina liczy 3 osoby, a 8% - dla 4 osób i więcej.

Dla pożytku publicznego
Został uchwalony także roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. W 2005 roku dofinansowywane będą w głównej mierze zadania z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, promocji gminy.

Pieniądze, pieniądze
Przyjęta został uchwała w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie i budowę kanalizacji przy ul. Willowej i ulicach przyległych zaciągnięta została pożyczka pomostowa w wysokości 1 mln 119 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rada przyjęła także nowe taryfy za wodę i ścieki (informacja obok).

Oskarżenia
Przewodniczący rady Ryszard Wojtkowiak odczytał pismo wystosowane do niego w listopadzie przez przewodniczącego Rady Miejsko-Gminnej SLD, Zbigniewa Wajera, w którym autor informuje, że zastępca burmistrza Robert Lewandowski złamał prawo prowadząc działalność gospodarczą. Zarzuty dotyczyły rzekomego złamania zapisów ustawy O ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne. Przewodniczący Wajer domaga się odwołania wiceburmistrza z pełnionej funkcji i rozwiązania z nim umowy o pracę. Pismo o podobnej treści wpłynęło do burmistrza Zdzisława Średniawskiego, który zwrócił się z zapytaniem o ocenę słuszności zarzutów do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Urzędzie Wojewódzkim. W odpowiedzi, której treść została odczytana także na sesji, pada jednoznaczne stwierdzenie, że wiceburmistrz nie złamał prawa ponieważ ustawa, na którą powołuje się przewodniczący Wajer, nie zabrania wykonywania usług w ramach umów cywilnoprawnych ( a usługa wykonana przez burmistrza Roberta Lewandowskiego była wykonana w ramach umowy o dzieło, czyli umowy cywilnoprawnej).
Burmistrz Średniawski poinformował, że w związku z tym, iż zarzuty były bezpodstawne, nie zamierza odwoływać swojego zastępcy z pełnionej funkcji. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił także radny powiatowy, Czesław Hatowski w charakterystyczny dla siebie, znany większości mieszkańców gminy, sposób. Zwrócił uwagę na fakt, że nie powinien stawiać zarzutów innym ten, kto sam ma nieczyste sumienie.

Toasty i życzenia
Tradycyjną lampka szampana i życzeniami zakończyła się ostatnia sesja 2004 roku. Burmistrz Średniawski dziękował za współpracę i inspirującą krytykę. Zaliczył miniony rok do udanych, szczególnie pod względem środków przeznaczonych na inwestycje.
Kolejna sesja będzie najważniejszą w roku - radni będą dyskutować nad budżetem gminy na 2005 rok.

Wybory uzupełniające
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żmigrodzie w okręgu obejmującym Żmigródek odbędą się 20marca. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 3 lutego zostanie powołana Miejska Komisja Wyborcza, której do 18 lutego można zgłaszać listy kandydatów na radnego.

Joann Monastyrska

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.