nr 01 (160)   styczeń 2005

Granty dla Gimnazjum im. Maciej Rataja


Gimnazjaliści na tropach dziedzictwa kulturowego

„Jak ptak, który opuszcza swoje gniazdo, zataczać coraz większe kręgi...” (zasłyszane) - takie motto przyświeca programowi realizowanemu w tym roku szkolnym przez nauczycieli i młodzież Gimnazjum im. Macieja Rataja. Na realizację projektu „Na turystycznym szlaku regionu” zdobyto środki od POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI współpracującej z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Warszawie. Otrzymane od Fundacji 5500 złotych zostanie wykorzystane na stworzenie trwałych efektów działań i pracy nad projektem, którego celem jest podjęcie efektywnych działań sprzyjających zachowaniu własnej kultury z możliwością przekazu elementów dziedzictwa kulturowego dotyczącego historii, tradycji oraz dnia dzisiejszego regionu.

Projekt jest skierowany do grupy uczniów zainteresowanej pracą nad problematyką regionalną i turystyczną - której projekt dotyczy oraz młodzieży gotowej do podjęcia konkretnych działań (do przygotowania ścieżek miedzyprzedmiotowych przewidziana jest grupa 30 uczniów; do wykonania prac plastycznych i innych bezpośrednio związanych z realizacją - około 70. Wszystkie w wieku: 14-16 lat). Zasadniczą grupę stanowią uczniowie dojeżdżający z okolicznych wiosek, oczekujący na rozwozy szkolne. Projekt ma stworzyć możliwości samorozwoju młodzieży i pokazać kierunek podążania ku lepszej przyszłości, zaistnienia we własnej wspólnocie. W projekcie przewiduje się udział dzieci z różnych środowisk oraz o różnych zainteresowaniach i umiejętnościach. Bowiem zasadniczym celem jest: rozwijanie zdolności twórczych młodzieży wokół środowiska lokalnego szkoły oraz ukazanie młodzieży całej szkoły różnych perspektyw edukacji środowiskowej.
Drugą grupę stanowią nauczyciele wspomagający realizację projektu oraz pracownik obsługi. Głównymi realizatorami są: Urszula Pudłowska - nauczyciel geografii oraz Grażyna Niemczynowska - nauczyciel muzyki i sztuki. Projekt przewiduje zajęcia z młodzieżą, podczas których pobudzone ich możliwości twórcze mogą być wykorzystane do podjęcia konkretnych działań na rzecz własnego środowiska lokalnego. Zaplanowano, że podczas działań zdobyta wiedza, umiejętności i efekty pracy stworzą konkretne wytwory. Uczestnicy projektu podczas podjętych działań zdobędą wiedzę i szereg umiejętności przydatnych w życiu.
Efektem projektu ma być: przewodnik po okolicy w formie broszury stanowiący pomoc dydaktyczną - zawierający materiały do realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych podczas wycieczek szkolnych, publikacja multimedialna promująca wybrane walory regionu z materiałami wypracowanymi przez młodzież w trakcie realizacji projektu - uwzględni: zabytki przeszłości, walory przyrodnicze, dzień dzisiejszy regionu, „pawilon edukacji środowiskowej” z eksponatami o treściach poznawczo-estetycznych zawierający m.in.: mapy okolic, plakaty, prace plastyczne i fotograficzne o tematyce regionalnej (krajobrazy, zabytki, ważne miejsca, inne, wyeksponowane wg haseł), modele wybranych budowli, przejawy pór roku w życiu regionu z elementami etnograficznymi w postaci galerii zdjęć oraz wystawy zgromadzonych pamiątek i autentycznych eksponatów zebranych od okolicznej ludności wsi, inne, tematyczne elementy dekoracyjne. Planowane są ekspozycje: preorientacja obywatelska (mapy, tablica poglądowa), walory środowiska przyrodniczego regionu, miejsca i ślady historyczne (zabytki sakralne i inne obiekty), obiekty współczesne i dzień dzisiejszy - życie i praca mieszkańców, etnograficzna (zawierająca zebrane eksponaty od okolicznych mieszkańców).Czas na realizację jest ściśle ustalony - od 15 grudnia 2004 do 15 maja 2005 roku. Obecnie trwa jego realizacja.
A oto jak jego realizację ocenia pomysłodawczyni sprawująca jednocześnie nadzór merytoryczny Urszula Pudłowska: - „Realizowany przez nas projekt należy do grupy dotacji, w których finanse fundacji przeznaczone są na działania podjęte na rzecz lokalnej społeczności. Wymagania stawiane przez organizację są duże, ale cel jest piękny, realny i odpowiada pracy nad podążaniem do rozwiązywania istniejących problemów, stwarza możliwość zaistnienia naszym dzieciom we własnym środowisku, daje im szanse na rozwój oraz równanie szans ze środowiskiem wielkomiejskim. Poprzez podjecie działań następuję: aktywizacja środowiska lokalnego, jego integracja wokół działań projektu, podniesienie efektywności pracy z młodzieżą w szkole i środowisku pozaszkolnym, aktywizacja młodych ludzi do działań na rzecz swoich rówieśników, stymulacja mobilności (kontakty z instytucjami, organizacjami, spotkania ciekawych ludzi, wyjazdy do interesujących miejsc), młodzież twórczo wykorzystuje swój czas wolny. Zaproponowany plan działań wraz z efektami ma służyć dzieciom naszej gminy, osobom odwiedzającym naszą szkołę. Przemyślany został tak, by zrealizowała go młodzież naszego gimnazjum - dzieci o dużych możliwościach twórczych, dla których zagadnienia związane z własnym, najbliższym środowiskiem nie są obojętne. Ciężka praca wiążąca się z przeprowadzeniem działań lokalnych służących wszystkim może doprowadzić do efektu końcowego, tym niemniej współpraca, pomoc ludności lokalnej i jej zaangażowanie jest podstawą realizacji naszego projektu. Młodzież prowadzi wywiady, aktualizuje informacje zawarte w dostępnych materiałach źródłowych, poznaje nowe, ciekawe miejsca i ludzi - dając tym samym dowód swojego zaangażowania oraz chęci podjęcia działań dla społeczności lokalnej. W trakcie „penetracji” terenu nie chcemy umniejszyć czy wyolbrzymić śladów polskości na Śląsku, nie zapomnimy o innych śladach przeszłości historycznej towarzyszącej dziejom Ziemi Żmigrodzkiej - bowiem integracja oraz tworzenie więzi lokalnej to akceptacja i szacunek wobec śladów naszego działania oraz efektów pracy człowieka. Na przykładzie własnego regionu młodzież może rozwijać wszystkie swoje możliwości - od zdolności artystycznych - plastycznych, fotograficznych, przez twórczość literacką, poszukiwacza źródłowych informacji, przetwarzania danych w tym zastosowania technologii informatycznej i komputerowej po autoprezentację wytworów swej pracy. Tak duże możliwości stwarza nam chęć pracy, zaangażowanie młodzieży i nauczycieli oraz otrzymane dofinansowanie. Praca została rozdzielona na grupy tematyczne (odpowiadające planowanym ekspozycjom) i kategorie (trasy wycieczek, dodatek do szkolnej gazetki, inna praca typu wywiady, przygotowywanie ekspozycji, gromadzenie pamiątek, prowadzenie dokumentacji) co powinno umożliwić realizację postawionych celów. Proponowane zadania przydzielone ostały z uwzględnieniem możliwości twórczych, zdolności, deklarowanych zainteresowań. Wstępnie do pracy nad przewodnikiem powołana została grupa młodzieży, w skład której organizacyjnie zaplanowałam osoby z środowiska lokalnego danych wsi, 1 osobę ze Żmigrodu, w każdej grupie są nie mniej niż dwie osoby pracujące sprawnie w bazie komputerowej. Każda grupa ma swojego lidera, który jest jednocześnie moim bezpośrednim łącznikiem z pozostałymi. Widzimy się codziennie. W zakresie prac plastycznych dużą grupę stanowią uczniowie dojeżdżający z okolicznych wiosek o dużych problemach w nauce i zachowaniu tym niemniej chętnie spełniają się w realizacji prac plastycznych. Chętnie sięgają w swej twórczości do tych miejsc, które są im bliskie, ponadto z dużym zaciekawieniem i otwartością spoglądają na zabytki, kulturę i sztukę okolicznych miejscowości. Nasz projekt realizuje kilka konkretnych zadań. W prace włączyli się rodzice (p. Zawadzki z Osieka, p. Skibiński, p. Zalisz ze Żmigrodu) oraz w sposób pośredni darowując nam drobne eksponaty: p. Hordzierjewicz, p. Wołejko (właścicielka sklepu), p. Paszkiewicz (właściciel firmy PPHU - Paszkiewicz). Już w chwili obecnej serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz zrozumienie idei współpracy. W grudniu przygotowaliśmy dodatek regionalny do gazetki szkolnej Ratajówka, młodzież zaprezentowała w nim materiały związane ze świętami i zwyczajami Bożego Narodzenia. Ponadto świąteczny wystrój szkolny wraz z „Wigilijnym stołem” służył jako materiał poglądowy. Dodatek - zróżnicowany w treści będzie towarzyszył realizacji całego projektu. W chwili obecnej pracujemy nad dokumentacją informacyjną (dokładne prace wykonują: Patrycja Nowicka, Celina Ostrowska, Dawid Turowski z klasy I , Magda Bagińska, Kamila Buczkowska z klasy III, Halinka Szulc z klasy II; sylwetki wybranych osób, poznanych w trakcie realizacji przedstawi dzięki przeprowadzonym wywiadom Paula Nowik i z klasy III), fotograficzną (piękne zdjęcia walorów przyrodniczych oraz życia na polowaniach wykonał Marcin Podyma z klasy II, miasta Wojtek Chorzępa z klasy I). Nasi młodzi „budowniczy” makiety żmigrodzkich zabytków pracują bardzo wytrwale.

Oprac. eco

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.