nr 01 (184)   styczeń 2007

Informacja o konkursach

Burmistrz Gminy Żmigród działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i 3 i art.5 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne kościołów prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w otwartych konkursach ofert na realizację następujących zadań w zakresie:
1). ochrony i promocji zdrowia:
- w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zadań, które będą uwzględnione w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania 32.000,00,
- w zakresie przeciwdziałania problemom związanym z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, w szczególności profilaktyki zwalczania narkomanii, zadań, które będą uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania 27.000,00
2). integracji społecznej - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania 13.000,00
3). pomocy społecznej - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania 17.500,00
4). upowszechniania kultury fizycznej i sportu - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania 83.000,00.
Konkursy obejmują oferty przedsięwzięć, których realizacja obejmuje działania w 2007r. Termin zakończenia realizacji zadań określa się na 31 grudnia 2007 roku. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 10 lutego 2007r. ofert zgodnych ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.( Dz. U. Nr 264 poz. 2207),
1) sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok,
2) statutu,
3) aktualnego odpisu z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia).

Oferty powinny być:
1) wypełnione czytelnie w sposób przejrzysty,
2) wymagane załączniki i oferty powinny być trwale połączone ze sobą,
3) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4) dopuszcza się składanie wyjaśnień i uzupełnień,
5) złożenie ofert wraz z wymaganymi załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia
6) kwota przyznanego wsparcia może być niższa od określonej w ofercie,
7) każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:
1)merytoryczne (zasięg działania, mierzalny cel),
2)finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania)
3)organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie).

Oferty będą analizowane i opiniowane przez komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Gminy Żmigród, decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z opinią komisji.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w dniu 11 lutego 2007 roku.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą realizacji projektu umowy pomiędzy Gminą Żmigród a organizacją składającą ofertę wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia (Dz. U. Nr 264 poz.2207). Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem.

Warunkiem zawarcia umowy jest:
1) otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
2) korekta kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana
3) realizacja zadań w ramach dofinansowania projektu może rozpocząć się dopiero w dniu podpisania umowy.

Wzór ofert i regulamin konkursów dostępne są w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie (pokój nr 8, Punkt Informacyjny),
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać przesyłką pocztową lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, z dopiskiem: Konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

Burmistrz Gminy Żmigród

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.