nr 01 (184)   styczeń 2007

Ogłoszenie przetargu

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. Nr 261, poz 2603 z 2004 r.ze zm.,rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz.2108 / oraz zarządzenia nr 125/06 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 06 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Żmigród
Burmistrz Gminy Żmigród
ogłasza drugi publiczny przetarg nieograniczony,

zgodnie z wykazem z dnia 07 września 2006 roku podanym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w dniach od 07 września 2006 roku do 29 września 2006 roku oraz publikacji na łamach gazety lokalnej.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żmigród stanowiących własność Gminy Żmigród oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
11 AM 33 o powierzchni 540 m2
12 AM 33 o powierzchni 540 m2
13 AM 33 o powierzchni 527 m2
34 AM 33 o powierzchni 461 m2
35 AM 33 o powierzchni 452 m2
36 AM 33 o powierzchni 781 m2

Nieruchomości nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy polegające na budowie domu jednorodzinnego i budynku gospodarczego.
Cena wywoławcza:
11 AM 33 o pow. 540 m2-19 942,00 zł
12 AM 33 o pow. 540 m2-19 942,00 zł
13 AM 33 o pow. 527 m2-19 462,00 zł
34 AM 33 o pow. 461 m2-17 025,00 zł

35 AM 33 o pow. 452 m2-16 692,00 zł
36 AM 33 o pow. 781 m2-23 844,00 zł

do ceny działek ustalonych w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT

Minimalne postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
Wadium - 3 000,00 zł na każdą działkę
Przetarg odbędzie się w dniu 02 marca 2007 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, pok. 12 / sala konferencyjna/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Żmigród nr 16959800070000036120000004 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie najpóźniej do dnia 26 lutego 2007r.

Sprzedawane nieruchomości wolne są od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Trzebnicy, który nie wykluczy istnienia w terenie innych niewykazanych na tej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych, nabywca przeniesie stosowne media bądź urządzenia na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskanych pozwoleń.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności nieusprawiedliwione niestawienie się oferenta, który przetarg wygra w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy.
Cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie jednorazowo na konto Gminy Żmigród nr 97959800070000036120000001 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Burmistrz Gminy Żmigród może odwołać ogłoszony przetarg z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Inne szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie , pl. Wojska Polskiego 2-3, tel. 071 385 3057, wew.31
Żmigród, 16 stycznia 2007 r.

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.