nr 01 (195)   styczeń 2008

Robert Korytkowski

Wiek: 39 lat

Wykształcenie:
Wyższe - socjolog, studia podyplomowe „prawo pracy i prawa socjalnego- specjalizacja - organizacja pomocy społecznej”, studium ds. zapobiegania narkomanii obecnie studiuję na studiach podyplomowych - profilaktyka i terapia uzależnień.
Jestem wykładowcą w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Edukacji, gdzie na kierunku „Terapia zajęciowa” wykładam przedmiot „socjologia rodziny”

Doświadczenie samorządowe:
W latach: 1998-2002 byłem radnym Rady Miejskiej w Żmigrodzie, w 2002 - 2005 radnym Powiatu Trzebnickiego gdzie pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady i członka Zarządu Powiatu Trzebnickiego. Obecnie Radny Rady Miejskiej w Żmigrodzie, Dyrektor jednostki organizacyjnej Powiatu Trzebnickiego - Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śl.

Ugrupowanie polityczne/partia którą reprezentuję:
Bezpartyjny - uważam, że burmistrz musi współpracować ze wszystkimi partiami, organizacjami, stowarzyszeniami itp. Osoba sprawująca ten Urząd musi być ponad podziałami.

Główny powód, dla którego kandyduję:
Chcę sprawić by nasze miasto dynamicznie się rozwijało, by urzędy, szkoły itd. były przyjazne dla każdego człowieka. Chcę by ludzie nie tylko nie musieli się wstydzić swojego burmistrza lecz by byli z niego dumni. Chcę być dobrym gospodarzem tej gminy, dbać o jej mieszkańców i rozwiązywać ich problemy. Widzę wiele możliwości rozwojowych. Chcę lepiej wykorzystać potencjał materialny i ludzki jakim nasze Miasto i gmina dysponuje. Chcę by wszystkim ludziom w naszej gminie mieszkało się lepiej i bezpieczniej.

Oświata i kultura:
Oświata, kultura - można by dodać jeszcze kilka innych sfer działalności samorządu jak np. sport - to tak zwane dziedziny kosztowe. Samorząd pokrywa koszty realizacji tych zadań z dochodów. Nadal chcę wspierać wszelkie inicjatywy służące pomnażaniu dorobku w tym zakresie. Uważam, że w naszej Gminie jest wiele osób tzw. zapaleńców, którzy w dużym stopniu są zaangażowani w krzewieniu kultury, sportu. Należy im pomóc finansowo i nie przeszkadzać! W zakresie oświaty należy nadal, stale poprawiać stan bazy i wyposażenia. Od jakości bazy zależy przecież także jakość kształcenia, jego efektywność i osiągnięcia. Na tych zagadnieniach będę chciał się w dużej mierze skupić.


Budownictwo w mieście:
W zakresie budownictwa miejskiego możemy mówić o konieczności stwarzania warunków do jego rozwoju. Samorząd sam bezpośrednio nie ma w zadaniach realizacji budownictwa a konkretnie budownictwa mieszkaniowego. W gestii samorządu są zadania związane z mieszkalnictwem socjalnym, a więc dla tych mieszkańców, których sytuacja bytowa jest bardzo zła. W tym zakresie należy bardzo dokładnie zdiagnozować potrzeby naszej gminy i miasta i opracować program zaspokajania niezbędnych, minimalnych potrzeb dla tej grupy naszych mieszkańców, np. poprzez stworzenie systemu mieszkań socjalnych. - np. budowę ich lub adaptację. W realizacji tego programu jest możliwe sięganie po środki pozabudżetowe. Z kolei w zakresie budownictwa mieszkaniowego mówiąc o stwarzaniu warunków do jego rozwoju mamy na uwadze te wszystkie podmioty, które taką działalność chcą prowadzić. Nasz samorząd może to realizować przez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania, mających na celu lepsze wykorzystanie tych nieruchomości gruntowych, które są w zasobach gminy a także w zasobach właścicieli prywatnych, a także min. poprzez ułatwianie procedur administracyjnych. Musimy pamiętać, że każdy metr zagospodarowanej powierzchni naszej gminy to dodatkowe dochody, z których następnie można zaspokajać inne potrzeby naszych mieszkańców. Każdy metr wybudowany na tej powierzchni to także rozwój przedsiębiorczości związanej z budownictwem, i zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych naszych mieszkańców. Musimy jednak także przy tym pamiętać o pewnym ładzie przestrzennym i estetyce budowlanej. Konieczna jest także rewitalizacja historycznej zabudowy centrum miasta - tu także możemy aplikować o regionalne środki pozabudżetowe.

Problemy komunalne:
Tych problemów jest bardzo dużo. Wymienię tu choćby poprawę estetyki gminy, porządek czy pilną potrzebę wybudowania nowego - nowoczesnego wysypiska śmieci. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie sobie z tymi problemami poradzić wykorzystując do tego zaangażowanie mieszkańców oraz fundusze i środki unijne.

Zieleń miejska i wiejska:
Uważam, że w tym temacie w naszej gminie i w naszym mieście zostało zrobione już wiele. Chciałbym kontynuować przyjazne naszym mieszkańcom zagospodarowywanie terenów . To zadanie samorządowe leży w kompetencjach dyrektora MZGK. Należy jak najszybciej opracować wieloletni program zagospodarowywania terenów zielonych Miasta i całej gminy - w tym koniecznie terenów wiejskich, również poprzez konsultacje społeczne i zaplanować środki na jego realizacje w kolejnych budżetach gminy. Do nasze gminy przyjeżdża coraz więcej gości, turystów. Chcę by oni także cieszyli się z tego że byli w gospodarnej, zadbanej i przyjaznej im gminie. Dlatego dołożę wszelkich starań by zadbane tereny zielone naszej gminy były naszym wielkim atutem.

Drogi i chodniki:
Burmistrz przygotowuje i proponuje Radzie Miejskiej plan inwestycyjny dotyczący budowy chodników i dróg gminnych - a także ich modernizacji, utrzymania. Należy dokonać inwentaryzacji wszystkich potrzeb w tym zakresie i we współpracy z mieszkańcami, z Radami Sołeckimi zaktualizować te wszystkie propozycje i przedłożyć je Radzie Miejskiej do analizy i uchwalenia. Budowa dróg i chodników to poprawa standardu życia mieszkańców, sprawniejsza komunikacja i co najważniejsze - zwiększenie bezpieczeństwa. Szczególnie ważne jest to na terenach wiejskich. Mamy tu wieloletnie zaniedbania i opóźnienia z uwagi na niewystarczające środki finansowe.. To jest często przyczyną niezadowolenia mieszkańców. Chcę zmienić ten stan i przyspieszyć realizację zadań w tym temacie. Widzę tu również możliwość starania się o środki zewnętrzne. W tym kierunku zaangażuje się szczególnie.

Mój priorytet:
Zawsze byłem i będę z ludźmi i dla ludzi.

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.