nr 02 (196)   luty 2008

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2007/2008

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

Nowy egzamin maturalny zapewnia jednolitość zadań i kryteriów oceniania w całym kraju, gdyż zajmuje się tym Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jednolite zadania i kryteria sprawiają, że możliwa jest porównywalność wyników z egz. na przykład z woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego. Kodowane prace maturalne, oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów to gwarancja obiektywizmu oceniania. Ostatnia i najważniejsza cecha dla maturzysty to możliwość przyjęcia na uczelnię bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego.

Egzamin składa się z części ustnej, ocenianej przez nauczycieli w szkole i części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych. Harmonogram przebiegu egzaminów ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE.
Egzaminy do których trzeba obowiązkowo przystąpić to:
a) z języka polskiego - w części ustnej i pisemnej,
b) z języka obcego nowożytnego - w części ustnej i pisemnej,
c) przedmiotu wybranego przez zdającego (zdawanego tylko w części pisemnej) spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu,
a od roku 2009 również filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna.
Od roku 2010 matematyka będzie przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich zdających.

Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych mogą być zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z wyjątkiem części ustnej języka polskiego i języka mniejszości narodowej, które są zdawane na jednym poziomie, określonym w standardach wymagań egzaminacyjnych. Egzamin z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Wyboru poziomu egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego zdający dokonuje w pisemnej deklaracji składanej przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego na początku nauki w klasie maturalnej i potwierdzonej do 7 lutego roku, w którym przystępujedo egzaminu.

Egzamin jest zdany, jeżeli zdający z każdego z trzech obowiązkowych przedmiotów (w przypadku języków zarówno w części ustnej, jak i pisemnej), uzyskał minimum 30% punktów możliwych do uzyskania za dany egzamin na zadeklarowanym poziomie. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez komisję okręgową.
Egzamin uważa się za niezdany jeżeli:
a) zdający z któregokolwiek egzaminu obowiązkowego, w części ustnej lub pisemnej, otrzymał mniej niż 30% punktów możliwych do uzyskania na zadeklarowanym poziomie,
b) w trakcie egzaminu stwierdzono, że zdający pracuje niesamodzielnie i jego egzamin został przerwany i unieważniony,
c) w trakcie sprawdzania prac egzaminator stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań
egzaminacyjnych i unieważniono egzamin.

W Żmigrodzkim Zespole Szkól Rolniczych do egzaminu dojrzałości od 5 maja (j.polski) przystąpi 79 z 96 uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego (46), Technikum rolniczego (12), Liceum Profilowanego (20) oraz Liceum uzupełniającego (1). W tym roku popularność przedmiotów była podobna jak w roku ubiegłym. Przeważająca większość uczniów wybrała j. angielski 53 osoby jako przedmiot do wyboru. W dalszej kolejności uplasowała się geografia 31 osób, następnie j. niemiecki 26 osób, biologia 18 geografia rozszerzona 12osób, WOS 11osób, WOS-rozsz. 11osób, biologia rozsz. 9 osób, historia 6 osób, matematyka 3 osoby i chemia 1 osoba. Dziwi nieco fakt że na 79 osób tylko 3 zdecydowały się wybrać matematykę, która od roku 2010 będzie, tak jak na maturze starej, przedmiotem obowiązkowym. Wprowadzeniem obowiązkowej matematyki na egzaminie maturalnym domagali się rektorzy wyższych uczelni, którzy w programie nauczania uczelni wyższych prowadzą ten przedmiot w stopniu bardziej zaawansowanym. Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór i zdobycia indeksu na wymarzonej uczelni.

Tomek Nowik

spis treści

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.