nr 01 (313)   styczeń 2018

 

Odśnieżanie - obowiązki właścicieli nieruchomości

Spadł pierwszy śnieg, chwycił pierwszy mróz, dlatego warto przypomnieć, jakie obowiązki z tym związane ciążą na właścicielach nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przy czym, gdy do nieruchomości przylega pas zieleni (np. trawnik), którego właścicielem jest gmina i oddziela chodnik od nieruchomości, wtedy właściciel nie ma obowiązku sprzątania chodnika.

Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Właściciel nieruchomości nie ma również obowiązku sprzątania chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Obowiązek sprzątania dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia i sposobu użytkowania. Bez znaczenia jest, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana, czy jest zamieszkana, itd.

Należy zaznaczyć, że przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Dodatkowe zapisy dotyczące sprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń zawiera Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żmigród. Zgodnie z nim uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów. Prace należy realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający na nieruchomości służących do użytku publicznego, należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wywiąże się z wymienionych wyżej obowiązków, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może zostać ukarany karą grzywny w drodze mandatu karnego. Należy również pamiętać, że w przypadku zaniedbań właściciela nieruchomości w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń osoba poszkodowana, która doznała uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała (np. złamanie, skręcenie, stłuczenie), może dochodzić roszczeń finansowych związanych m.in. ze zwrotem kosztów leczenia lub rekonwalescencji, na drodze cywilnoprawnej.

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.