nr 09 (321)   wrzesień 2018

Przypominamy!

 • Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 487) Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych, jest zobowiązany do wniesienia opłaty trzeciej raty do 30 września br. w kasie urzędu (pokój nr 7) lub przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Żmigrodzie 55-140 Żmigród, Pl. Wojska Polskiego 2 - 3 Nr 97 9598 0007 0000 0361 2000 0001 (z zaznaczeniem tytułu wpłaty).
 • 15 września 2018 roku upływa termin zapłaty III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz II raty podatku od środków transportowych. Osoby, które nie wpłaciły wcześniejszych rat, są zobowiązane do niezwłocznego uregulowania zaległych kwot. Wystosowanie do podatnika upomnienia spowoduje doliczenie kwoty w wysokości 11,60 zł (są to ustalone ustawowo koszty upomnienia).
 • Osoby, które nie złożyły deklaracji dotyczących podatku od środków transportowych na rok 2018, powinny zrobić to niezwłocznie - termin upłynął 15 lutego 2018 r.
 • Do 10-go każdego miesiąca należy regulować czynsze wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych z Gminą Żmigród, w szczególności dotyczące najmu lokali, dzierżawy gruntów pod działalność, dzierżawy gruntów pod garażami. 30-go września br. należy najpóźniej uregulować czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolniczych.
 • 31 marca stała się wymagalna opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Opłatę należy regulować każdego roku bez uprzedniego wezwania z urzędu do 31 marca. Po tym terminie staje się zaległością, w związku z czym osoby, które nie dokonały zapłaty, proszone są o niezwłoczne jej uregulowanie.
 • W dniu 15.01.2018 roku upłynął termin płatności opłaty za zajęcie pasa drogowego. Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, proszone są o jak najszybszą wpłatę zaległości.

 • menu

   
   
   
  Wiadomości Żmigrodzkie
  rss wykonanie
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.