http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=09&art=13

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 09 309   -   01 wrzesień 2017

Poznajcie nasze organizacje pozarządowe

Szanowni Państwo od początku roku na łamach WŻ przedstawiamy Państwu nasze stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe które na co dzień funkcjonują w żmigrodzkiej społeczności lokalnej. Być może, dzięki tej rubryce, ktoś z Państwa będzie zainteresowany przystąpieniem do jednej z nich, by rozwijać swoje zainteresowania, znaleźć bratnią duszę lub po prostu spędzać miło czas.
Dziś przedstawiamy....
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „ Złota Jesień”

Stowarzyszenie, choć oficjalnie zarejestrowane zostało w styczniu 2017 roku, swoją działalność prowadzi na ziemi żmigrodzkiej znacznie dłużej, wcześniej pod nazwą Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Koło w Żmigrodzie.
Jego liderem i założycielem jest Adam Nowak, znany żmigrodzianom działacz społeczny, który sprawuje także funkcję Przewodniczącego Rady Seniorów.

Wśród celów Stowarzyszenia należy wymienić:
 • działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez poprawę warunków
  socjalno-bytowych członków stowarzyszenia oraz osób niebędących członkami a
  znajdującymi się w bardzo trudnych warunkach oraz uczestniczenia w życiu
  społecznym społeczności lokalnej,
 • integracja i aktywizacja środowiska emerytów, rencistów i inwalidów poprzez
  organizacje różnych form życia kulturalnego, sportowego, artystycznego i turystycznego oraz innych form współżycia społeczności lokalnej,
 • pobudzanie świadomości społeczeństwa na problemy starszego pokolenia,
  reprezentowanie wobec organów administracji państwowej oraz samorządowej,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
  oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywanie szans tych rodzin j osób,
 • krzewienie i ochrona dóbr kultury, sztuki, i dziedzictwa narodowego.

  Stowarzyszenie organizuje wiele imprez i wydarzeń kulturalnych, taki jak Piknik Sportowo-Rekreacyjny czy Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych. Członkowie Stowarzyszenia rozwijają swoje zainteresowania organizując wycieczki krajoznawcze. Ostatnio byli w Złotym Stoku, Krzeszowie i w Kłodzku. W zakresie ochrony zdrowia organizowane są prelekcje lekarskie.
  W każdy pierwszy wtorek o godz.16.00 miesiąca odbywają się spotkania Stowarzyszenia w kawiarni Zespołu Placówek Kultury.
  Zapraszamy chętnych do zapisania się do naszego Stowarzyszenia- zachęca prezes, Adam Nowak- Z nami życie jest weselsze, a na pewno bardzo ciekawe. Co planujemy w najbliższym czasie? Jesienią odbędą się dwie wycieczki: do Gągorowa i Rudy Żmigrodzkiej. Zapraszamy.

  Wioletta Owczarek