http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=09&art=23

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 09 309   -   01 wrzesień 2017

Jak wyrobić kartę EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne.

Korzystając z EKUZ za granicą, pamiętaj, że leczysz się zgodnie z zasadami systemu danego kraju.

Idąc do lekarza, upewnij się, że honoruje EKUZ.

Jednocześnie przypominamy, że karta EKUZ zachowuje ważność przez 12 miesięcy. Termin ten dotyczy osób ubezpieczonych:
 • zatrudnionych,
 • prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 • pobierających rentę,
 • studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 • członków rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).
 • kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia 18 lat).

  Wyrobienie karty EKUZ z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli nam uniknąć wakacyjnych kolejek.

  Kartę EKUZ na terenie Dolnego Śląska można uzyskać na podstawie przygotowanego wniosku:
 • osobiście poprzez złożenie wniosku we Wrocławiu przy ul. Dawida 2,
 • korespondencyjnie pop przesłaniu pocztą tradycyjną wniosku na adres: DOW Narodowego Funduszu Zdrowia, 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6,
 • pocztą elektroniczną zeskanowany, podpisany wniosek (tylko 1 strona) na adres email: wniosek_wr@nfz-wroclaw.pl.

  WAŻNE

  EKUZ na podstawie wniosku (prawidłowo wypełnionego i podpisanego) oraz kompletu stosownej dokumentacji - przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną, zostanie odesłana na wskazany adres we wniosku. Wnioski do pobrania na stronie: www.nfz.gov.pl.