http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=09&art=29

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 09 309   -   01 wrzesień 2017

Urząd Miejski w Żmigrodzie informuje

15 września 2017 r. upływa termin zapłaty III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz II raty podatku od środków transportowych. Osoby, które nie wpłaciły wcześniejszych rat, są zobowiązane do niezwłocznego uregulowania zaległych kwot. Wystosowanie do podatnika upomnienia - spowoduje doliczenie kwoty w wysokości 11,60 zł (są to ustalone ustawowo koszty upomnienia).

Przypominamy, że osoby, które nie złożyły deklaracji dotyczących podatku od środków transportowych na rok 2017, powinny zrobić to niezwłocznie - termin upłynął 15 lutego 2017r.

Do 10-go każdego miesiąca należy regulować czynsze wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych z Gminą Żmigród, w szczególności dotyczące najmu lokali, dzierżawy gruntów pod działalność, dzierżawy gruntów pod garażami. 30-go września br. należy najpóźniej uregulować czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolniczych.

31 marca stała się wymagalna opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Opłatę należy regulować każdego roku bez uprzedniego wezwania z urzędu do 31 marca, po tym terminie staje się zaległością, w związku z czym informujemy osoby, które nie dokonały zapłaty, o niezwłoczne jej uregulowanie.

15 stycznia 2017 r. upłynął termin płatności opłaty za zajęcie pasa drogowego. Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, proszone są o jak najszybszą wpłatę zaległości.

Referat Finansów