http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=10&art=21

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 10 310   -   01 październik 2017

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Żmigród

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Gmina Żmigród w 2017 roku pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Żmigród”. Zadanie zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Całkowity koszt zadania wyniósł 36.705,15 zł, z czego otrzymana dotacja wynosi 31.199,37 zł. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, w tym 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - www.wfosigw.wroclaw.pl.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia z terenu Gminy Żmigród usunięto 77,614 Mg wyrobów zawierających azbest.

Zadanie miało na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a co za tym idzie wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości objęte zadaniem zostały zinwentaryzowane i ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żmigród na lata 2015-2032”.

Referat IRL