http://www.wiadomosci.zmigrod.pl/index.php?dzial=archiwum&rok=17&nr=11&art=20

"Wiadomości Żmigrodzkie"   numer: 11 311   -   01 listopad 2017

Spółka MZGK informuje

W związku z nadchodzącym okresem zimowym, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. informuje, że zgodnie z DZIENNIKIEM USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1289

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozdz. 3 Obowiązki właścicieli nieruchomości, Art. 5

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

4. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Informujemy również, że można podpisać z nami umowę na sprzątanie chodnika przez pracowników spółki, w jej siedzibie przy ul. Poznańskiej 6. Szczegóły w Dziale utrzymania dróg i zielni MZGK sp. zo.o.