kalendarium

Kalendarium

2021

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

STYCZEŃ


1 stycznia - Żmigród wbiegł w nowy rok. Bieg w Zespole Pałacowo-Parkowym przy niezłej aurze powitał 2021 rok. Co Państwu przyniósł?

15 stycznia - Rozpoczęto zapisy na pierwsze szczepienie przeciwko COVID- 19. Pierwszeństwo maj± seniorzy.

18 stycznia - Spotkanie rady seniorów z burmistrzem w sprawie szczepień. Utworzenie w gminie Żmigród trzech punktów szczepień, dwóch w mie¶cie i jednego w Powidzku.

21 stycznia- Policja obejmuje szczególn± uwag± Borzęcin i okolice. Temat: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i zwi±zany z tym wandalizm.

30 stycznia - Modernizacja monitoringu miejskiego. Modernizacja polegała na wymianie 6 kamer ( ogród jordanowski, przy banku oraz praktyce lekarza rodzinnego).

31 stycznia - 29. Finał Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy. Ze względu na obostrzenia pandemiczne przeprowadzony inaczej niż przed laty. Z powodu wytycznych sanitarnych, ograniczono liczbę wydarzeń do minimum. Rekord zebranych datków został pobity. Zebrano 52 tys. zł.

LUTY


12 lutego - Nowe wytyczne zwi±zane z obostrzeniami covidowymi. W ramach okre¶lonego reżimu sanitarnego otwarte zostan± hotele, stoki, kina, teatry, baseny.

21 lutego - Odbył się pierwszy etap 9. Żmigrodzkiego Maratonu na Raty.
Luty - Korzeńsko czterokrotnie nagrodzone w w programie Działaj Lokalnie 2020.
Realizowane były w tej edycji dwa projekty - Inicjatywy Działaj Lokalnie „Dbamy o Swój Dom” pt. „W zdrowym ciele - zdrowy umysł!” oraz ULKS Orla Korzeńsko pt. „Wróć do gry z Orl±!”. Oba projekty zaprezentowane były za pomoc± filmu oraz galerii zdjęć. Projekt „Wróć do gry z Orl±!” zdobył I miejsce w kategorii film oraz III miejsce za galerię projektu! Projekt „W zdrowym ciele-zdrowy umysł!” zaj±ł II miejsce w kategorii film oraz II miejsce za galerię projektu! Autorem filmów oraz obu galerii jest Edyta Grzybkowska.

Luty - Podsumowanie dotychczasowych prac w ramach rewitalizacji wnętrza zabytkowego Ko¶cioła p.w. Trójcy ¦więtej w Żmigrodzie. Warto¶ć wykonanych prac konserwatorskich wyniosła ł±cznie 295 275,00 zł. Na sfinansowanie zadania parafia pozyskała ł±cznie 224 428,44 zł zewnętrznych dotacji tj. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolno¶l±skiego 104 428,44 zł, z Gminy Żmigród 70 000,00 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Trzebnicy 50 000,00 zł. Pozostał± warto¶ć zadania tj. 70 846,56 zł parafia sfinansowała głównie ze ¶rodków pochodz±cych od parafian. Kolejne wyzwanie na najbliższe lata to kontynuacja rozpoczętych prac. Tym razem pracami konserwatorskimi objęta zostanie druga - południowa nawa boczna.

Luty - Oddano do użytku kolejn± ¶wietlicę wiejsk±, miejsce spotkań i integracji w Kliszkowicach.

MARZEC


6 marca - Mimo pandemii lokalni działacze za¶piewali dla kobiet z okazji Dnia Kobiet. Tym razem była to klasyka polskiego rocka. Wokalnie udzielili się: burmistrz, proboszcz, radni, dyrektorzy placówek o¶wiatowych oraz pracownicy domu kultury. Chylimy czoła za odwagę.

9 marca - Wiosenne sprz±tanie w Korzeńsku. Akcja sprz±tania ¶wiata zgromadziła dwudziestu dwóch chętnych, w¶ród których były także dzieci. W efekcie po 2,5-godzinnym sprz±taniu zebrano cał± przyczepę worków z odpadami.

11 marca - Korzeńsko wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie „Opowiedz”. Film Inicjatywy DL „Dbamy o Swój Dom” z Korzeńska został doceniony w etapie ogólnopolskim. Członkinie Inicjatywy, w której skład wchodz±: Edyta Grzybkowska, Aneta Ratajewska oraz Ewa Kusztelak wzięły udział w gali, która odbyła się w wersji online ze względu na panuj±ce obostrzenia. Film został wyróżniony w kategorii: zaangażowanie społeczne przeciwdziałaj±ce negatywnym skutkom COVID-19. Członkowie inicjatywy otrzymali gratulacje od prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Ingi Ozgi oraz od koordynatora programu „Działaj Lokalnie” w naszym regionie - Jana Bernackiego.

Marzec- Defibrylator AED na budynku urzędu. Z inicjatywy żmigrodzkiego GOPS-u w centrum Żmigrodu, na budynku Urzędu Miejskiego (od strony Dino) został zamontowany defibrylator AED, dzięki któremu w sytuacji zagrożenia życia, możliwa jest szybka i zdecydowana reakcja, a szanse na uratowanie poszkodowanego znacznie rosn±.

Marzec- Zainicjowanie proekologicznej modernizacji o¶wietlenia. Ł±czna warto¶ć modernizacji o¶wietlenia na terenie Gminy Żmigród to 4,5 mln, z czego dofinansowanie ze ¶rodków unijnych wynosi ok. 3,4 mln zł. Projekt zakłada roczne oszczędno¶ci energii elektrycznej o 76,57% i redukcję emisji CO2 o 76,57%. Zgodnie z audytem po realizacji zadania nast±pi spadek opłat za energię elektryczn± po modernizacji o około 300 tys. zł rocznie oraz spadek kosztów za konserwację ok. 170 tys. zł rocznie. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022.

KWIECIEŃ


19 kwietnia - W Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie odbyło się oficjalne podpisanie umowy na budowę przyszkolnej krytej pływalni „Dolno¶l±ski Delfinek” wraz z rozbudow± szkoły. Wykonawc± jak dotychczas największego przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Żmigród została firma Moris-Polska Sp. z o. o. z Warszawy. Warto¶ć inwestycji wyniesie 18 899 999,99 zł. Na zadanie Gmina Żmigród pozyskała dotację w wysoko¶ci 5 mln zł z Ministerstwa Sportu oraz 1 mln 250 tys. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolno¶l±skiego. Wykonawca w ci±gu 6 miesięcy ma za zadanie dostosowanie projektu budowlanego do wytycznych Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Na realizację inwestycji zaplanowano 2 lata od dnia podpisania umowy.

19 kwietnia - Ruda Żmigrodzka z nazwami ulic. 19 kwietnia pojawiła się pierwsza z dziesięciu ulic, które nazwane zostały nazwami ptaków. Taka decyzja została podjęta ze względu na obszar, w którym znajduje się Ruda Żmigrodzka, a jest ostoj± ptaków wędrownych. Nad projektem pierwotnie pracował sołtys Andrzej Szambelan, a następnie sołtyska Grażyna Szambelan razem z rad± sołeck±. Duży wkład wniósł również Dolno¶l±ski Zarz±d Parków Krajobrazowych, który wydał zezwolenie na wykorzystanie swoich materiałów potrzebnych do opracowania tablic.

29 kwietnia - Uroczysto¶ć odsłonięcia tablicy oraz posadzenia dębu pamięci Pawła Beceli. W Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie odbyła się uroczysto¶ć odsłonięcia tablicy oraz posadzenia dębu pamięci Pawła Beceli. Data nie jest przypadkowa, ponieważ 29 kwietnia to data urodzin tego wybitnego żmigrodzianina.

Kwiecień- Nowe ¶cieżki rowerowe w Gminie Żmigród. Gmina Żmigród otrzymała 7,2 mln zł dotacji z Rz±dowego Funduszu Rozwoju Dróg. ¦rodki przyznane zostały na realizację zadania „Budowa drogi Bychowo - Żmigród”, w ramach zadania "Budowa ¶cieżek rowerowych w południowo - zachodniej czę¶ci Gminy Żmigród". Okres realizacji - czerwiec 2021 - paĽdziernik 2022, warto¶ć całkowita - 12 006 114,00 zł, dofinansowanie - 7 203 668,40 zł, wkład własny - 4 802 445,60 zł. W ramach inwestycji planowana jest budowa drogi o długo¶ci 3,2 km, ł±cz±cej Żmigród z miejscowo¶ci± Bychowo wraz ze ¶cieżk± rowerow±.

MAJ


3 maja- ¦więto Narodowe Trzeciego Maja. W zwi±zku z panuj±cymi obostrzeniami epidemicznymi w tym roku uczczone mniej formalnie. Wszyscy chętni złożyli kwiaty pod Pomnikiem Pamięci w Żmigrodzie. Wieniec złożyli również przedstawiciele samorz±du Gminy Żmigród.

23 maja- Maraton Na Raty powrócił. W niedzielę 23 maja w Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie ponownie spotkali się miło¶nicy biegu i marszu, aby zainaugurować nowy sezon Maratonu na Raty. Podczas zawodów można było wesprzeć rehabilitację Jakuba Żupińskiego, a na koniec spotkania miała miejsce dekoracja najlepszych zawodników z zeszłorocznej edycji tych zmagań. na bieg po trasie o długo¶ci 4,2 kilometra. Jako pierwszy na mecie pojawił się żmigrodzianin Zbigniew Ziober, drugi Leszek Kononowicz, a trzeci Przemysław Burchacki. W¶ród kobiet najszybsza była Aneta Kosarzycka, druga Anna Kaczmarek, a trzecia Aleksandra Bator.

Maj - Powstaje trasa rowerowa Żmigródek - Chodlewo. Trwaj± prace na długo¶ci 400 m przy remoncie drogi gruntowej w m. Żmigródek, która będzie stanowiła czę¶ć poł±czenia rowerowego pomiędzy Żmigródkiem a Chodlewem. Brakuj±cy odcinek będzie czę¶ci± przyszłej atrakcyjnej trasy rowerowej ze Żmigródka do Chodlewa, która rozpoczyna się od przejazdu kolejowego w m. Żmigródek i biegnie drog± gminn±, a następnie drog± le¶n± wzdłuż rzeki Barycz, z której można skręcić zwiedzić jaz Bychowo. Na remont drogi Gmina Żmigród otrzymała w ramach Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” grant w wysoko¶ci 50 000,00 zł. Cało¶ć inwestycji wynosi 90.000 zł.

CZERWIEC


3 czerwca - Obchody Gminnego Dnia Dziecka. Odbył się on na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie. Żmigrodzki Zespół Placówek Kultury przygotował wiele ciekawych atrakcji dla dzieci w każdym wieku. Atrakcje to: lody wydawane przez burmistrza, popcorn, bajkowe postacie rozdaj±ce cukierki. Maskotka żmigrodzkiego smoka Tu oczywi¶cie nie mogło się obyć bez maskotki smoka, dmuchane zamki. Nie zabrakło akcentu rowerowego, gdyż dzieci mogły podszkolić swoje umiejętno¶ci na torze rowerowym i zdobyć certyfikat bezpiecznego rowerzysty.

5 czerwca - Odbył się 50. Jubileuszowy Rajd Rowerowy "Dolin± Baryczy". Z tej okazji 80 uczestników pokonało trasę 50-kilometrow± oraz skonsumowało okoliczno¶ciowy tort, który przekazał wszystkim uczestnikom Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski- przybyły na kolarzówce. Gmina Żmigród i Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie już od 26 lat wspólnie organizuj± Rajd Rowerowy „Dolin± Baryczy”. Pocz±tki rajdu wspomniał jego pomysłodawca Stanisław Chor±życzewski. Ta rodzinna rekreacyjna wyprawa na jedno¶ladach ma swoj± bogat± tradycję, ale również niepowtarzalny klimat.

13 czerwca - Zawodowcy i amatorzy na trasie wy¶cigu kolarskiego Grand Prix Doliny Baryczy. Rozegrano XXXI edycję memoriału trenera Wernera Józefa Grundmanna i działacza kolarskiego Jerzego Wizowskiego. MężczyĽni i orlicy (zawodnicy do 23 roku życia) ¶cigali na dystansie 144 km, zawodniczki miały do pokonania 72 km, a juniorzy 108 km. Trasa to 36-kilometrowa pętla, która rozpoczyna się i kończy w Żmigrodzie, a przebiega przez Powidzko, Przedkowice, Dobrosławice, Pietrowice Małe, Kro¶cinę Mał±, Kaszyce Wielkie, Przedkowice i Osiek. Co ciekawe na starcie mogły stan±ć także dzieci ze swoimi rowerami. Po raz drugi z rzędu memoriał wygrał Bartosz Rudyk, zawodnik TC Chrobry SCOTT Głogów.

10 czerwca - IX Dolno¶l±ski Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych w Dębnie. Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie wraz z Oddziałem Regionalnym Olimpiad Specjalnych Polska-Dolno¶l±skie byli organizatorami IX Dolno¶l±skiego Mityngu Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych Mityng odbył się w Stadninie Koni w Dębnie (wła¶ciciel Adam Lachera). W mityngu wzięli udział: zawodniczka klubu Handicap Wrocław - Agata Szostak oraz niezawodni reprezentantów szkoły, zawodnicy klubu Sokół Żmigród: Hubert Radziwon, Jakub Karczyński, Konrada Przybylski, Kacper Owsiany. Zawodnicy startowali w konkurencjach: jazda w stylu angielskim i ujeżdżenie. Ceremonia dekoracji była uwieńczeniem zaangażowania i ogromnej pracy zarówno zawodników, jak i trenerów: Joanny Popadeńczuk, Krzysztofa Popadeńczuka, Tadeusza Przy¶laka.

10 czerwca - Podsumowania projektu Szkoły Podstawowej im.B.Chrobrego w Żmigrodzie pt. "Bezpieczny żmigrodzianin - wie, potrafi, działa!" Placówka wzięła udział w projekcie edukacyjnym dla szkół i przedszkoli, organizowanym przez marszałka województwa dolno¶l±skiego. Tegoroczna edycja programu „Bezpieczny Dolno¶l±zak” położyła szczególny nacisk na edukację w sferze ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej. W ramach projektu realizowane były bardzo szeroko zakrojone przedsięwzięcia dotycz±ce cyberprzemocy, hejtu, odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii, rozpoznawaniu zagrożeń w sieci, promowaniu pozytywnego wykorzystywania Internet, ochronie danych osobowych, cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa w Internecie. W ramach realizacji projektu w szkole podjęto szereg działań, których koordynatorem była pani Barbara Robińska.

12 czerwca - Zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród na Stawach Zamkowych w Żmigrodzie. W zawodach uczestniczyło 6 drużyn trzyosobowych z następuj±cych kół PZW i stowarzyszeń. O zwycięstwie indywidualnym decydowała waga ryb złowionych przez zawodnika, a w drużynie ł±czna waga ryb złowionych przez wszystkich członków drużyny. Zwycięzcami zostali: Krzysztof Przybylski - Stowarzyszenie „Stawy Zamkowe” w Żmigrodzie (8,25kg), Antoni Rupnicki - Koło PZW nr 87 ENERGOMONTAŻ Żmigród (7,05kg), Dariusz Bożek - Koło PZW nr 124 DOLPASZ Skokowa (5.12kg).

17 czerwca - Nowy sołtys Kaszyc Milickich. Tego dnia odbyły się wybory sołeckie, gdyż wioska, po ¶mierci Grzegorza Lewandowskiego, funkcjonowała przez pewien czas bez włodarza. Mieszkańcy na nowego sołtysa wybrali Tomasza Lewandowskiego.

20 czerwca - Odbył się VIII Żmigrodzki Festiwal Kwiatów. Organizatorem była Gmina Żmigród i Towarzystwo Miło¶ników Ziemi Żmigrodzkiej. Na pocz±tku Robert Lewandowski, Małgorzata Matusiak i Katarzyna Lech wypu¶cili symboliczne białe gołębie. A potem: kupowano ro¶liny, produkty regionalne, wyroby piekarnicze, sery, dżemy, wyroby z lawendy, plecione kosze, szklane naczynia, tradycyjne dekoracje z suszu, wianki, pami±tki, zabawki. Odbył się konkurs na najpiękniejszy wianek oraz Kolorowe Rowerlove, podczas którego ozdobiono rowery dowolnymi technikami.

LIPIEC


1 lipca- PKP Energetyka uruchomiła największy trakcyjny magazyn energii w Europie, który zasili polsk± kolej. To pierwszy z ok. 300 planowanych „power banków” dla kolei. Zasobnik energii, który powstał w Garbcach, w gminie Żmigród , może jednorazowo zasilić przejazd poci±gu poruszaj±cego się z prędko¶ci± 160 km na godzinę. Umożliwiaj± to cztery kontenery bateryjne zawieraj±ce ł±cznie 4240 nowoczesnych ogniw litowo-jonowych. Magazyn wzmocni bezpieczeństwo i jako¶ć dostaw energii dla kolei, zbilansuje moc pobieran± z Krajowego Systemu Energetycznego oraz pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych Ľródeł energii w ramach Programu Zielona Kolej. Warto¶ć projektu to prawie 20 mln zł. Magazyn powstał we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim.

3 lipca - Sportowe zmagania oraz zlot Auto-Moto -PRL w Radzi±dzu. Miło¶nicy PRL-owskiej motoryzacji oraz fani lokalnej piłki nożnej spotkali się na boisku sportowym w Radzi±dzu. Tam królowały piłka nożna oraz pojazdy z czasów PRL-u. Były motocykle - wsk.shl, komarki oraz fiaty, syrenki i inne samochody, które kilkadziesi±t lat temu królowały na polskich drogach. Nie zabrakło także pięknie zadbanych traktorów. Piłkarze walczyli o tytuł Talentu Powiatu Trzebnickiego. Najlepsi okazali się gospodarze - Pirania Radzi±dz i to do nich powędrowały zwycięskie puchary. Turniejowym Talentem Powiatu Trzebnickiego wybrano Szymona Kokorę z Borzęcina. Wisienk± na torcie był mecz towarzyski - Polska-Ukraina, który zakończył się wynikiem 3:3.

10 lipca - Piknik Rowerowy z okazji otwarcia ¶cieżki rowerowej Ksi±żęca Wie¶-Gruszeczka, czyli Powiat Trzebnicki z Powiatem Milickim. Piękna, przebiegaj±ca przez las trasa Gruszeczka-Ksi±żęca Wie¶ ma długo¶ć ponad 6 km, a jej całkowity koszt to ok. 2,7 mln zł, z czego Powiat Trzebnicki uzyskał dotację w wysoko¶ci 2,3 mln zł z funduszy unijnych.

11 lipca - Zmarł Dariusz Skiba - mieszkaniec Żmigrodu, wieloletni dyrektor Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie, wiceburmistrz Gminy Żmigród. Był animatorem kultury, muzykiem w licznych zespołach, wybitnym samorz±dowcem, jednym z liderów współpracy z Bargtehaide, partnerskim miastem z Niemiec. Znana postać w żmigrodzkim ¶wiecie edukacyjno-sportowo-kulturalnym. W 1990 roku rozpocz±ł pracę w żmigrodzkiej Szkole Podstawowej jako nauczyciel techniki i muzyki. Od 1996 roku rozpocz±ł pracę jako instruktor ds. muzyki w Żmigrodzkim O¶rodku Kultury. W latach 90-tych XX wieku grał na gitarze basowej w leszczyńskim zespole „Hash”, a następnie był wokalist± w żmigrodzkim zespole „Adrenalina”. Swoj± twórczo¶ć muzyczn± realizował również w zespołach „Drum” i „Wabank”. Rozwijał się zawodowo i został dyrektorem Zespołu Placówek-Kultury w Żmigrodzie, gdzie dbał o kwestie kulturalne, edukacyjne, muzyczne, jak również te sportowe. W roku 2009 r. został Zastępc± Burmistrza Gminy Żmigród. W 2010 roku ponownie obj±ł stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Kultury i doł±czył do Zarz±du Miejskiego Klubu Sportowego „Piast” Żmigród. Funkcję dyrektora ZPK Dariusz Skiba pełnił do listopada 2018 roku. Zmarł 11 lipca 2021 roku w Norwegii.

17 lipca - Jubileusz 10-lecia Złotej Jesieni. Stowarzyszenie "Złota Jesień" Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żmigrodzie ¶więtowało 10-lecie swojej działalno¶ci. To już dekada odk±d zrzeszenie działa na terenie naszej gminy i integruje oraz aktywizuje żmigrodzk± społeczno¶ć. Adam Nowak, wieloletni prezes Złotej Jesieni. Przypomniał: Zaczynali¶my od 27 osób, dzi¶ jest nas zdecydowanie więcej.

24 lipca - Piknik kosmiczno - astronomicznym w Dolinie Baryczy. Wydarzenie odbyło się w Rudzie Żmigrodzkiej. Organizatorami wydarzenia byli Stowarzyszenie WroSpace i Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie.

24-25 lipca - Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich w Żmigrodzie. Tegoroczna Wystawa Owczarków Niemieckich b a siódm± z kolei, natomiast drug± na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Żmigrodzie. Wydarzenie to zaaranżował Klub Owczarka Niemieckiego Zwi±zku Kynologicznego w Polsce pod Patronatem Honorowym - Burmistrza Gminy Żmigród Roberta Lewandowskiego. Osobami odpowiedzialnymi za cało¶ć wystawy byli Marek Ważydr±g i Rafał Zagórski - radny Gminy Żmigród, wła¶ciciel Hodowli Owczarków Niemieckich Długowłosych „Z Grodu Smoka”.

31 lipca - II ¦więto Bobu w Powidzku. Bohater wydarzenia - bób - to ro¶lina uprawiana w tej okolicy od ponad trzydziestu lat. Obchody Bobowianek zainaugurowała dziękczynna msza ¶w., która odbyła się w ko¶ciele parafialnym pw. Jana Chrzciciela w Powidzku. Dalsze ¶więtowanie odbywało się pod gołym niebem. Organizatorzy i inicjatorzy Bobowianek to Justyna Gawot-Turowska i Andrzej Kubik.

SIERPIEŃ


8 sierpnia - Stowarzyszenie "Złota Jesień" zorganizowało piknik integracyjny w Zespole Pałacowo-Parkowym. W ramach pikniku odbył się Przegl±d Kapel i Zespołów Ludowych.

21 sierpnia - Ogórkorwanie w Dolinie Baryczy. Odbyło się jak zawsze za spraw± Państwa Sznajderów z Karnic. Już po raz pi±ty odbył się tu wielki targ rolny u rodziny Sznajderów. Na zgromadzonych go¶ci - a było ich tysi±ce - czekało mnóstwo atrakcji. Ogromnym powodzeniem cieszyła się wyprawa w pole, aby własnoręcznie nazbierać ogórków, które można było potem zabrać do domu. Co pół godziny odbywał się też lot samolotem ogórkowym, a bilet na taki lot był równocze¶nie „cegiełk±” na dalsz± rehabilitację Kuby Żupińskiego. Tradycyjnie odbywały się warsztaty kiszenia, które cieszyły się niemałym zainteresowaniem. Na licznych stoiskach z regionalnymi wyrobami go¶ciły sery, przetwory z owoców warzyw, miody, chleby i kwasy chlebowe, wino, cydr, a także woda Matron ze żmigrodzkiej rozlewni. Odbywał się też jarmark rękodzieła, na którym można było nabyć niebanalne i jedyne w swoim rodzaju pami±tki z Ogórkorwania.

23 sierpnia - Oldboye rozpoczęli kolejny sezon. Piłkarska tradycja „Starszych Panów” w Żmigrodzie jest kontynuowana. ZPK Oldboy Żmigród zainaugurował nowy sezon. Drużyna piłkarska Oldboy Żmigród ma swoj± bogat± historię, która liczy już 25 lat. Różne były scenariusze tej futbolowej przygody, ale najważniejsze, że aktualnie ta tradycja jest kontynuowana. Od kilku lat żmigrodzianie występuj± pod nazw± ZPK Oldboy, a wszystko dlatego, że mog± liczyć na wsparcie organizacyjne Zespołu Placówek Kultury.

28 sierpnia - Dożynki Gminy Żmigród. Nie zabrakło tradycyjnego obrzędu dożynkowego w wykonaniu kapeli Dyszel, korowodu, jarmarku produktów lokalnych, zabawy tanecznej do białego rana z Grup± Muzyczn± Wabank. Tego wieczoru wyst±piły gwiazdy muzyki disco polo: Milano i Jorrgus.

WRZESIEŃ


2 wrze¶nia - Inauguracja cyklu imprez Dni Karpia 2021. W gospodarstwie państwa Raftowiczów w Rudzie Żmigrodzkiej, obchodzacych trzydziestolecie swojej działalno¶ci, miała miejsce inauguracja Dni Karpia, które s± cyklem jesiennych wydarzeń w Dolinie Baryczy, trwaj±cymi od wrze¶nia do listopada. Zaplanowano ponad 85 wydarzeń plenerowych, aktywnych, wędkarskich, edukacyjnych i kulinarnych, z których ponad 80% jest szczególnie przyjaznych rodzinom, a aż 17 zupełnie nowych.

4 wrze¶nia - ¦wietlica wiejska w Kliszkowicach oficjalnie otwarta. Lokalna społeczno¶ć zyskała piękne miejsce spotkań. Planuj±c inwestycję zadbano także o otoczenie ¶wietlicy, wykonano parking, plac zabaw i boiska oraz o ekologię- na dachu zamontowana została instalacja fotowoltaiczna. Wykonawc± zadania jest firma PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Prokocki, a jego koszt to ponad 1 mln zł, sfinansowany w cało¶ci ze ¶rodków własnych Gminy.

5 wrze¶nia - 51. Rajd Rowerowy Dolin± Baryczy. Uczestnicy przejechali jak zawsze 50 km w dobrym humorze, nawi±zuj±c nowe znajomo¶ci.

9 wrze¶nia - „S±siedzi rozmawiaj± ze sob±”- spotkanie online. ŻMIGRODOVEROVERLOVE było tematem prezentacji online Burmistrza Gminy Żmigród Roberta Lewandowskiego. Prezentacji będzie można wysłuchać zarówno w języku polskim, jak i w niemieckim.

8 wrze¶nia - Żmigród - Bargteheide - 20 lat współpracy. Dokładnie 8 wrze¶nia minęło 20 lat odk±d Gmina Żmigród i Miasto Bargteheide w Niemczech podpisały umowę o partnerstwie i współpracy. Podpisy pod dokumentami złożyli ówcze¶ni włodarze: Burmistrz Gminy Żmigród Zdzisław ¦redniawski oraz Burmistrz Miasta Bargteheide Werner Mitsch oraz Przewodnicz±cy Rady Miasta i Gminy Żmigród Ryszard Wojtkowiak, Przewodnicz±ca Rady Miasta Bargteheide Jutta Werner. Partnerstwo przyniosło wiele pozytywnych emocji i służy budowie otwartych i przyjaznych społeczeństw.

19 wrze¶nia- Ku pamięci Pawła Beceli. W ko¶ciele pw. Trójcy ¦więtej w Żmigrodzie odbyła się uroczysto¶ć odsłonięcia tablicy pami±tkowej ku pamięci Pawła Beceli - historyka, kronikarza, pisarza oraz działacza na rzecz lokalnej społeczno¶ci.

21 wrze¶nia - Jerusalema na żmigrodzkim rynku z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju. Z inicjatywy mieszkanki Żmigrodu, Renaty Maliszewskiej 21 wrze¶nia na żmigrodzkim rynku zgromadziło się kilkana¶cie osób, które z okazji Międzynarodowego Dnia Wolno¶ci zatańczyło taniec Jerusalema. Taniec przekracza bariery językowe, kulturowe oraz zbliża ludzi do siebie, swoje emocje, uczucia. Daje ludziom poczucie bycia czę¶ci± wspólnoty w trakcie izolacji spowodowanej pandemi± Covid-19. 21 wrze¶nia przypada Międzynarodowy Dzień Pokoju.

25 wrze¶nia - Kolarze ponownie spotkali się w Żmigrodzie. Odbył się XIX Indywidualny Wy¶cig Kolarski Road Maraton na Czas o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród, a dzień póĽniej na tej samej trasie XV Drużynowy Wy¶cig Kolarski Road Maraton na Czas o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród. Zawodnicy mieli do pokonania 18,5-kilometrow± trasę, docieraj±c po kolei do następuj±cych miejscowo¶ci: Osiek, Jamnik i Rudę Żmigrodzk±.

PAŹDZIERNIK


3 paĽdziernika - Żmigrodzki Festiwal Karpia i Lasu w Rudzie Żmigrodzkiej. Po raz kolejny przyci±gn±ł nie tylko miło¶ników ryby, ale również dobrej zabawy. Podczas wydarzenia gotował Jakub Wolski, uczestnik 6. edycji Hell's Kitchen, który podczas wydarzenia zaprezentował na żywo swoje umiejętno¶ci kulinarne. Dużo emocji wzbudziło stoisko sokolnika - Radosława Miłkowskiego oraz lot pokazowy raroga stepowego Można było także samodzielnie wybić żmigrodzk± monetę.

10 paĽdziernika - XI Żmigrodzka Konferencja Onkologiczna "Rak to nie wyrok". Tegoroczna konferencja skupiona była wokół hasła „dobrostan”. Wysłuchano onkologów oraz psychoonkologów. Jedna z prelegentek, Anna Jelenik poruszyła kwestię: „Dlaczego warto pokochać siebie?”

17 paĽdziernika - I Konferencja Edukacyjna "Zrozumieć dziecko. Sygnały ostrzegawcze w rozwoju dziecka". Podczas konferencji słuchacze mogli wysłuchać prelekcji wybitnych specjalistów z zakresu rozwoju psychofizycznego małego dziecka. Organizatorami byli: Gminny Żłobek w Żmigrodzie, Gmina Żmigród, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, Zespół Szkół Specjalnych i Placówka Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie. Patronatu honorowego dla Konferencji udzieliło Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

25 paĽdziernika - OSP w Korzeńsku z nowym sprzętem strażackim. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzeńsku otrzymała nowy sprzęt zakupiony przez Gminę Żmigród. Wysoko¶ć wsparcia to 248 091,00 zł. Wydano go na lekki samochód ratowniczo - ga¶niczy: 204 180,00 zł, przyczepkę: 7 872,00 zł, pojazd typu quad: 36 039,00 zł. Naczelnik OSP Korzeńsko Damian Załanowski podziękował i podkre¶lił, że jednostka OSP Korzeńsko zawsze gotowa jest służyć wszystkim potrzebuj±cym pomocy.

LISTOPAD


11 listopada - ¦więto Niepodległo¶ci. ¦więtowano oficjalnie i ¶piewaniem. Na budynku urzędu wieczorem pojawił się hologram - biały orzeł na czerwonym tle.

22 listopada - Pożegnanie Zdzisława Maliszewskiego. Odszedł wieloletni prezes Zwi±zku Sybiraków w Żmigrodzie, Zesłańca Sybiru, aktywnego członka Zwi±zku Sybiraków, długoletniego Prezesa Koła w Żmigrodzie. Zdzisław Maliszewski, jako pięcioletnie dziecko, został wraz z rodzin± wywieziony na Sybir przez bolszewickich zbrodniarzy w Pierwszej Masowej Zsyłce, która miała miejsce 10.02.1940 roku. Wrócił do Polski w 1946 roku. Dlatego z takim zaangażowaniem w 1988 roku, kiedy reaktywowano Zwi±zek Sybiraków, wł±czył się w tworzenie Wrocławskiego Oddziału Zwi±zku, a przede wszystkim Koła w Żmigrodzie. Przez wiele lat aktywnie uczestniczył w działalno¶ci sybirackiej jako Prezes Koła w Żmigrodzie i członek Zarz±du Oddziału. Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami zwi±zkowymi. między innymi Krzyżem Zesłańca Sybiru i Złot± Odznak± Zasłużony dla Zwi±zku Sybiraków.

26 listopada - "Fake News. Archiwum" w Żmigrodzie. Instalacja „Fake News. Archiwum”, będ±ca czę¶ci± międzynarodowej inicjatywy Artifake zawitała do Żmigrodu. W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. A. Kamińskiego stanęła ruchoma rzeĽba, która jest drukark± przemysłow± drukuj±c± fałszywe tre¶ci z internetu. Ten artystyczno-naukowy projekt stworzony przez Alicję Patanowsk± i Marcina Sawińskiego zwraca uwagę na skalę dezinformacji w dzisiejszym ¶wiecie. Pocz±tkowo ekspozycja stała w budynku Concordia Design na Wyspie Słodowej we Wrocławiu.

Listopad - Inwestycje przy ulicy Willowej. Zakończyła się modernizacja chodnika i budowa parkingu przy ulicy Willowej. Wykonawc± zadania była spółka MZGK Żmigród. Jest to kolejna inwestycja, która wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach zadania zmodernizowano chodnik na odcinku 192 m. Warto¶ć inwestycji opiewa na kwotę 104 249,98 zł.

Listopad- Zmiany na Lipowej 6. Stary dom kultury to wszystkim znany budynek. Niektórzy pamiętaj± jego dawne czasy ¶wietno¶ci, a młodszym rocznikom jest dobrze znany dzięki wyj±tkowej lokalizacji. Gdy w1986 roku siedziba Domu Kultury została przeniesiona do obiektu przy ulicy Wrocławskiej 12, budynek opustoszał. Po 27 latach działalno¶ci jako centrum życia naszego miasta jego drzwi się zamknęły. Od tamtego czasu przechodził w ręce kolejnych wła¶cicieli, niszczej±c i czekaj±c na swoje drugie życie. Najnowszym wła¶cicielem została firma ZOMER Sp. z o.o., która już zapocz±tkowała prace oraz zapowiedziała zmiany, jakie zostan± wprowadzone-maj± tu być pomieszczenia mieszkalno - usługowe.

GRUDZIEŃ


2 grudnia - W zdrowym ciele zdrowy duch! W ¶wietlicy wiejskiej w Karnicach odbyło się spotkanie z Kadr± Narodow± Kobiet w Kajakarstwie. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski, a gospodarzem wydarzenia było gospodarstwo rolne M. Sznajder Kiszone Warzywa i Owoce z Doliny Baryczy.
12 grudnia - Jarmark Bożonarodzeniowy za nami. Niezwykły, wyj±tkowy, magiczny i kolorowy. Taki był tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy. Udział w nim wzięli fantastyczni mieszkańcy, najlepsi wystawcy i znakomici arty¶ci. 12 grudnia serce Żmigrodu tętniło życiem.

8 grudnia - „Biały dywan” roz¶cielony w Żmigrodzie-sezon zimowy 2021/2022 rozpoczęło lodowisko w Żmigrodzie. Do dyspozycji użytkowników jest tafla lodowa o powierzchni 800 metrów kwadratowych. W obiekcie można też wypożyczyć czy naostrzyć własne łyżwy.

21 grudnia - Zasłużeni dla Gminy Żmigród 2021. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie 21 grudnia 2021 r. w poczet honorowego grona Zasłużonych dla Gminy Żmigród zostali przyjęci: Józef Łysikowski, Dorota Rudnicka, Ignacy Wojtaszek oraz ¶p. Dariusz Skiba. Inicjatywa przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Żmigród” zrodziła się w 2018 roku. Tytuł "Zasłużony dla Gminy Żmigród" nadawany jest osobom fizycznym, które swoj± działalno¶ci± przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju oraz promocji Gminy Żmigród poprzez swój dorobek, lub osi±gnięcia zasługuj±ce na szczególne uznanie.

24 grudnia - III Wigilia Wszystkich Żmigrodzian. Spotkanie, które odbyło się w pi±tek 24 grudnia było przepełnione ¶wi±tecznym klimatem, a mieszkańcy, którzy przybyli na żmigrodzki rynek, spędzili czas składaj±c sobie życzenia.


menu

 
 
 
Wiadomości Żmigrodzkie
rss wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.